Zgodnie z przepisami, nadzór górniczy może w całości lub w części wstrzymać prowadzone roboty lub pracę maszyn i urządzeń, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia zasad bezpiecznej pracy. Każdorazowo inspektor nakazuje wówczas usunięcie nieprawidłowości i określa warunki wznowienia ruchu; może też ukarać winnych stwierdzonych zaniedbań.

Jak podał w czwartek WUG w dorocznym sprawozdaniu z działalności nadzoru górniczego, w minionym roku do wstrzymania robót lub zatrzymania pracy urządzeń doszło 1586 razy - 1313 razy w kopalniach węgla kamiennego, 127 w innych podziemnych zakładach górniczych, 142 razy w kopalniach odkrywkowych i 4 razy w kopalniach otworowych.

Najwięcej zatrzymań w kopalniach węgla kamiennego było spowodowanych nieprawidłowym stanem urządzeń energomechanicznych, których zatrzymano 945 - w tym 675 urządzeń mechanicznych i 270 elektrycznych. 177 razy wstrzymywano w kopalniach węgla roboty przy drążeniu chodników, a 87 razy przy eksploatacji ścian wydobywczych.

Inspektorzy okręgowych urzędów górniczych mogą karać osoby winne nieprawidłowości w kopalniach. W ubiegłym roku, podobnie jak rok wcześniej, nadzór górniczy nie nakładał kar pieniężnych, trzykrotnie zastosował natomiast sankcje przewidziane w Prawie geologicznym i górniczym.

"Prezes WUG wydał trzy decyzje w trybie art. 77 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego w odniesieniu do osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, wykonujących czynności z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów - ukarano jedną osobę dozoru wyższego w związku z wypadkami/niebezpiecznymi zdarzeniami i jedną osobę kierownictwa w związku z kontrolami" - podał w raporcie Urząd.

Ponadto organy nadzoru górniczego skierowały do sądów rejonowych 190 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń - w 49 przypadkach wnioski do sądów skierowano w związku z badaniem przyczyn i okoliczności wypadków w kopalniach, a w 141 przypadkach w wyniku przeprowadzonych kontroli. W ub. roku sądy rozpoznały 165 takich spaw, orzekając łącznie ponad 183,3 tys. zł grzywien - średnia wysokość grzywny wyniosła 1111 zł.

W ub. roku ponad tysiąc razy organy nadzoru górniczego oraz pracownicy urzędów górniczych stosowali środki przewidziane w Kodeksie wykroczeń wobec osób naruszających obowiązki pracownicze. Wystawiono 988 mandatów na łączną kwotę 434 tys. zł - w ten sposób ukarano m.in. 103 osoby kierownictwa zakładów górniczych, 98 pracowników wyższego dozoru ruchu i 421 osób z niższego dozoru.(PAP)

autor: Marek Błoński