UKE: Zawieszenie składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawaWarszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, uważa prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (UKE).

"W dniu 28 kwietnia br. do Sejmu RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344). Wobec zapytań przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz przedstawicieli mediów prezes UKE informuje, iż zmiany ujęte w projekcie nie były konsultowane z Urzędem" - czytamy w stanowisku prezesa UKE w przedmiocie aukcji 5G.

"Mając na względzie powagę Urzędu i wiarygodność trwającej aukcji 5G, odnieść się należy do pojawiających się w przestrzeni publicznej tez, iż aukcja 5G winna zostać unieważniona z uwagi na wątpliwości prawne powstałe w związku z jej zawieszeniem przez prezesa UKE, a także z uwagi na pominięcie w niej wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej" - czytamy dalej.

Ogłoszona 6 marca br. aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i została przygotowana w sposób gwarantujący terminową realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. W toku przygotowania aukcji rozważono także kwestie cyberbezpieczeństwa sieci 5G, podano także.

"W dniu 16 kwietnia br. prezes UKE opublikował informację o zawieszeniu biegu terminu na złożenie ofert wstępnych w aukcji, które nastąpiło nie na mocy uznaniowej decyzji organu, ale bezpośrednio na mocy art. 15zzs ust. 1 pkt 10 znowelizowanej w dniu 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 364, z późn. zm.) ('Ustawa antyCOVID'). Zgodnie z powołanym przepisem:

- "[w] okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w (…):

- 10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres" - czytamy dalej.

Aukcja jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne, zatem powołany przepis ma do niej zastosowanie. Zawieszenie terminów procesowych w postępowaniach dotyczy wszystkich terminów, w tym również określonych datą dzienną (takich jak końcowy termin składania ofert wstępnych w aukcji). Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, podkreślono w stanowisku.

"W okresie trwającego od dnia 31 marca br. zawieszenia terminów w aukcji zgodnie z prawem publikowane były wyjaśnienia do dokumentacji aukcyjnej, jak również mogły być składane oferty wstępne. Z ust. 7 powołanego wyżej przepisu wynika bowiem, że w okresie zawieszenia terminów zarówno organ, jak strona, mogą dokonywać czynności w postępowaniu, i czynności te są skuteczne" - czytamy także.

W toku prac nad przygotowaniem procedury aukcyjnej Prezes UKE wystosował do Ministra Cyfryzacji zapytanie ws. intencji zawarcia w dokumentacji aukcyjnej wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa. W dniu 31 października 2019 r. minister cyfryzacji przekazał prezesowi UKE odpowiedź negatywną, wskazującą, że operatorzy będą musieli w tym zakresie spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa (tj. rozporządzeń do art. 175d i 176a ustawy prawo telekomunikacyjne), które zostaną wydane z vacatio legis skorelowanym z planem rozwoju sieci 5G, podano dalej.

"Prezes UKE podziela stanowisko ministra cyfryzacji z października ubiegłego roku i wskazuje, iż kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być uregulowana na poziomie przepisów prawa, a nie decyzji rezerwacyjnych dotyczących jednostkowych pasm częstotliwości" - czytamy także.

Zmiana stanowiska rządu na tym etapie oraz odniesienie wymogów bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej do ogłoszonej już aukcji oznacza konieczność zaplanowania i przeprowadzenia procesu dystrybucji od początku, co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r. Potwierdza to treść projektowanych przepisów, które możliwość unieważnienia aukcji z powodu nieuwzględnienia wymogów bezpieczeństwa wprowadzają dopiero od 21 grudnia 2020 r., tj. na 10 dni przed upływem pierwszego z terminów określonych w Agendzie, podano również.

"Mimo opóźnień wprowadzonych Ustawą antyCOVID z marca br., uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz w 2020 r. byłoby możliwe, do czego wystarczające jest uchylenie art. 15zzs tej ustawy, przewidziane w przekazanym do Sejmu projekcie. Kwestie cyberbezpieczeństwa można natomiast we właściwym czasie uregulować na poziomie przepisów prawa (w tym wspomnianych wyżej rozporządzeń, dla których nadal trwa proces legislacyjny), w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami resortu cyfryzacji" - podsumowano w stanowisku.

(ISBnews)