mBank miał 90,92 mln zł zysku netto, 173,82 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - mBank odnotował 90,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 163,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 065,46 mln zł wobec 930,25 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 362,68 mln zł wobec 293,59 mln zł rok wcześniej.
"Dochody łącznie Grupy mBanku wzrosły w ujęciu kwartalnym i wyniosły 1 434,3 mln zł. Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału (o 5,4%) i wyniosły 1 428,1 mln zł. Głównym źródłem dochodów Grupy mBanku w I kwartale był wynik z tytułu odsetek, który zanotował wzrost w ujęciu kwartalnym (+55 mln zł, tj. 5,4%) pomimo krótszego kwartału (liczba dni w kwartale niższa o 1 w porównaniu do poprzedniego kwartału). Przychody z tytułu odsetek wzrosły o 58,8 mln zł, tj. 4,6%, w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 335 mln zł, głównie za sprawą wyższych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek (1 085,2 mln zł, tj. +76,9 mln zł porównaniu do poprzedniego kwartału). Wzrost został osiągnięty głównie dzięki rosnącym wolumenom kredytów dla klientów. Równocześnie koszty z tytułu odsetek zanotowały niewielki wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału (+3,9 mln zł, tj. +1,5%) i wyniosły 269,5 mln zł. Wynik z tytułu odsetek w IV kwartale 2019 roku został obniżony o 68,5 mln zł w związku z wyrokiem TSUE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty" - czytamy w raporcie.
Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku nieznacznie wzrosła w ujęciu kwartalnym i w I kwartale 2020 roku wyniosła 2,63% w porównaniu do 2,60% w poprzednim kwartale.
Drugą największą pozycję stanowił wynik z tytułu opłat i prowizji, który wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału (+17,9 mln zł, tj. +5,2%) i wyniósł 362,7 mln zł, podano także.
Bank podał, że wynik na działalności handlowej wzrósł w porównaniu do IV kwartału 2019 roku o 15,7 mln zł, tj. 54% i wyniósł 44,8 mln zł. Wzrost odnotowały przede wszystkim zyski lub straty z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu dzięki aktywnemu wykorzystywaniu wysokiej zmienności polskiego rynku długu.
W I kwartale 2020 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 736,3 mln zł i były o 202,6 mln zł, tj. 38% wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost kosztów był związany z zaksięgowaniem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG.
"W I kwartale 2020 roku koszty pracownicze wzrosły w ujęciu kwartalnym o 14,2 mln zł, tj. 5,7%, co było wynikiem wyższych składek na ZUS. Zatrudnienie w Grupie mBanku w omawianym okresie zwiększyło się o 49 etatów, m.in. w związku z otwarciem kilku nowych placówek. (...) Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyniosły 197,2 mln zł ze względu na zaksięgowanie w I kwartale 2020 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji" - czytamy dalej.
Efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów obniżyła się i wyniosła 51,3% w I kwartale w porównaniu do 37,9% w poprzednim kwartale. Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów (zawierający ¼ składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji) ukształtował się na poziomie 42,6%, podano także.
W I kwartale 2020 roku utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosła 409,3 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem była ona wyższa o 234,4 mln zł, tj. 134,1%.
"Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w segmencie Bankowości Detalicznej była o 130 mln zł wyższa w ujęciu kwartalnym i wyniosła 221,5 mln zł. Istotny wzrost kosztu ryzyka wynika między innymi z przyjęcia pesymistycznego scenariusza sytuacji makroekonomicznej w szacowaniu rezerw portfelowych, związanego z wpływem koronawirusa na gospodarkę. Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek w pionie Korporacji i Rynków Finansowych wyniosła 189,6 mln zł, co oznacza wzrost o 107,6 mln zł kwartał do kwartału. Wyższe odpisy wynikały między innymi z dodatkowego przeglądu sektorów i pojedynczych klientów, w szczególności klientów znajdujących się pod obserwacją, w celu weryfikacji potencjalnego wzrostu prawdopodobieństwa braku realizacji planów restrukturyzacyjnych z powodu zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce w wyniku pandemii COVID-19" - czytamy również w raporcie.
Aktywa razem banku wyniosły 173,82 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 150,82 mld zł na koniec I kw. 2019 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 91,58 mln zł wobec 146,65 mln zł zysku rok wcześniej.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 19,38% na koniec marca 2020 r. wobec 19,46% rok wcześniej.
mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.
(ISBnews)