Groclin dokonał odpisów obciążających wyniki skons. za 2019 r. na 16,05 mln zł


Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - W wyniku przeprowadzonych wycen wartości aktywów Groclin zdecydował o dokonaniu odpisów i rezerw o łącznej wartości 22 121 tys. zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz o łącznej wartości 16 052 tys. zł w sprawozdaniu skonsolidowanym, które negatywnie wpłyną na wyniki za rok 2019, podała spółka.
"W toku prac nad sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Groclin dokonano analizy wartości aktywów posiadanych przez spółkę. W wyniku dokonanego przeglądu oraz przeprowadzonych wycen wartości aktywów została podjęta decyzja o dokonaniu odpisów i rezerw o łącznej wartości 22 121 tys. zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta oraz o łącznej wartości 16 052 tys. zł w sprawozdaniu skonsolidowanym, które odpowiednio negatywnie wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za rok 2019" - czytamy w komunikacie.
Na operacje te składają się przede wszystkim odpisy związane z trwałą utratą wartości aktywów zaangażowanych w biznes poszyciowy w następstwie wycen dokonanych do potencjalnych cen sprzedaży aktywów wynikających z posiadanych przez spółkę ofert zakupu i listów intencyjnych, a także w związku z toczącą się likwidacją spółki Groclin Seating GmbH, wyjaśniono.
Rezerwy oraz odpisy, o których mowa powyżej zostaną odpowiednio ujęte w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
"Alokacja odpisu obejmować będzie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym: (i) rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, (ii) udziały w jednostkach zależnych prowadzących działalność na Ukrainie i Niemczech i odpowiednio w sprawozdaniu skonsolidowanym: (i) rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, (ii) rezerwy i zapasy" - czytamy dalej.
Jednocześnie Groclin zaznaczył, że sprawozdanie skonsolidowane i sprawozdanie jednostkowe jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wielkości zostaną przedstawione w sprawozdaniach, których publikacja nastąpi 22 czerwca 2020 r.
"Zarząd emitenta informuje, że aktualnie prowadzi również działania mające na celu optymalizację w obszarach kluczowych dla obecnej oraz przyszłej sytuacji grupy kapitałowej Groclin, do których należą w szczególności (i) posiadany i realizowany portfel zamówień (w następstwie załamania spowodowanego skutkami zatrzymania przemysłu motoryzacyjnego), (ii) optymalizacja źródeł finansowania, (iii) optymalizacja zagospodarowania posiadanych aktywów czy podejmowane inicjatywy związane z pozyskaniem inwestora" - napisano także w komunikacie.
Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.
(ISBnews)