Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt ustawy, która zakłada uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego (JST) o część rekompensującą, obejmującą dochody własne tych jednostek utracone w wyniku stosowania przepisów, dotyczących zapobiegania epidemii SARS- CoV-2.
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem zakłada też umożliwienie gminom wykorzystania środków pobieranych z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu na działania podejmowane w celu ograniczania skutków epidemii.
Przewiduje ponadto możliwość zawieszenia w całości lub części realizacji budżetu obywatelskiego oraz rezygnację z jego przygotowania na 2021 r., a także niedokonywanie wpłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetu państwa na uzupełnienie mechanizmu wyrównawczego w latach 2020-2021.
Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami ulgi podatkowe i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom dotkniętym negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19 nie byłyby zaliczane do dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Istniałaby też możliwość skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług w przypadku umorzenia wierzytelności albo odstąpienia od dochodzenia należności.
W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "z uwagi na wyjątkowość sytuacji, nie jest możliwe w wiarygodny sposób oszacować skutków pozostałych mechanizmów interwencji i przedstawić prognozę przepływów finansowych".
Wskazano jednak, że w ustawie budżetowej na rok 2020 planowana kwota wpłat jednostek samorządu terytorialnego wynosi 2,93 mld zł (łączna wielkość dla gmin, powiatów i województw). Dlatego skutki tego rozwiązania - w ocenie projektodawców - szacowane byłyby na 2,2 mld zł w tym roku (ze względu na skutki epidemii), a w roku przyszłym byłyby zbliżone do tych, prognozowanych e tegorocznym budżecie.
Teraz projekt trafi do Sejmu jako inicjatywa senacka.
(ISBnews)