Mabion planuje emisję do 1 907 281 akcji bez prawa poboru


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Mabion podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji zwykłych na okaziciela serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii w celu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 190 728,1 zł, podała spółka.
"Spółka zaproponuje w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U" - czytamy w komunikacie.
Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie wniosku o dopuszczenie do obrotu MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków. Ponadto, firma będzie kontynuowała wymagane prace rozwojowe w celu uzyskania rejestracji w USA, podkreślono.
"Pozyskany kapitał pozwoli spółce Mabion, w pełni zintegrowanej firmie certyfikowanej w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), na dalszy rozwój w oparciu o jej wcześniejsze doświadczenie, wypracowany solidny proces jakości, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, a także możliwości technologiczne" - czytamy dalej.
Zamiarem zarządu spółki jes,t aby emisja nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, w szczególności, aby wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii U, nastąpił z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje nowej emisji, zaznaczono.
"Emisja akcji serii U w ocenie zarządu powinna zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, co leży w interesie spółki oraz jej akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu jej kapitału. Cena emisyjna akcji serii U zostanie określona przez zarząd w granicach ustalonych przez walne zgromadzenie" - podsumowano.
Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.
(ISBnews)