Nextbike: Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu wniosku Nextbike Polska, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do spółki oraz wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Gołąba, podała spółka.
"W ramach skutecznie zainicjowanego postępowania spółka, we współpracy z nadzorcą sądowym, sporządzi m.in. plan restrukturyzacyjny. Plan będzie zawierał, obok analizy przyczyn obecnej przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, m.in. także pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych, harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, opis metod i źródeł finansowania oraz projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach" - czytamy w komunikacie.
Nadzorca sądowy wraz ze spółką przygotuje także spis wierzytelności obejmujący zobowiązania powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, które będą co do zasady objęte układem. Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określi m.in. sumę, z którą dany wierzyciel będzie uczestniczył w przyspieszonym postępowaniu układowym. Wierzytelności te będą spłacane w ramach przegłosowanego przez wierzycieli układu, którego treść będzie wynikać z propozycji układowych, składanych w toku przyspieszonego postępowania układowego, podano również.
Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wpływa negatywnie na bieżącą działalność operacyjną spółki, która będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. W czasie postępowania zarząd spółki ma uprawnienie do samodzielnego podejmowania czynności mieszących się w zakresie czynności zwykłego zarządu. Z kolei czynności przekraczające zwykły zarząd, dla swej ważności, wymagać będą zgody nadzorcy sądowego, wyjaśniono.
Jednocześnie spółka poinformowała, że stosownie do zapisów Prawa upadłościowego, nie można ogłosić upadłości spółki w okresie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (tj. od 2 czerwca 2020 r.) do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.
19 maja br. Nextbike Polska, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej spółki, w tym skutków COVID-19 na prowadzoną przez spółkę działalność, zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością spółki, a następnie złożył wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości spółki.
Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.
(ISBnews)