Pomoc udzielana jest na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw - dostosowanie do nowo wprowadzonych norm wspólnotowych.

O wsparcie w ramach Działania 123 może występować: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawej, która posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Dodatkowo podmiot musi działać jako przedsiębiorca. O unijne dotacje mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy, których obrót roczny nie przekracza równowartości 200 mln euro lub zatrudniają mniej niż 750 pracowników. Taki zapis oznacza, że o wsparcie nie mogą ubiegać się największe polskie i zagraniczne koncerny spożywcze, co czyni dotacje w ramach działania 123 bardziej dostępnymi dla mniejszych firm.

Obowiązkowe umowy

Przedsiębiorca, aby mieć możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 123, musi też zobowiązać się, że w każdym roku przez najbliższe pięć lat będzie nabywał na podstawie umów zawieranych na co najmniej rok - z producentami rolnymi lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, co najmniej połowę kupowanych produktów rolnych przeznaczonych do przetwarzania lub sprzedaży hurtowej. Jeśli te produkty są wykorzystywane do zamrażania to na podstawie umów zawieranych co najmniej na rok z producentami rolnymi lub podmiotami przedsiębiorca ma nabywać co najmniej 50 proc. zdolności przechowalniczych zakładu przeznaczonego do świadczenia usług w zakresie zamrażania i przechowywania produktów rolnych. Powyższe zobowiązania nie muszą być wykonane, jeśli przedsiębiorca przetwarza miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę lub wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez niego działalności rolniczej lub produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

Wysokość wsparcia

Tak jak w przypadku innych unijnych dotacji, wartość wsparcia, którą otrzymuje się z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest udzielana w formie refundacji oraz wyliczana w oparciu o łączną wartość wydatków kwalifikowanych. Maksymalny poziom wsparcia jest zróżnicowany i wynosi:

● 25 proc. kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta, który zatrudnia mniej niż 750 pracowników lub posiada obrót nieprzekraczający 200 mln euro i jednocześnie nie prowadzi działalności jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

● 40 proc. kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo;

● 50 proc. kosztów kwalifikowalnych - w przypadku operacji realizowanej przez beneficjenta prowadzącego działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, który co najmniej 25 proc. ogólnej ilości produktów rolnych nabywa na podstawie umów zawartych na co najmniej rok z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw, jest grupą producentów rolnych lub wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw, lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw lub realizuje operację dotyczą przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść 20 mln zł na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się koszty:

● budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych innych niż związanych z ochroną środowiska, kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska, pomieszczeń higienicznosanitarnych, pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10 proc. całkowitej powierzchni tych obiektów;

● zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji lub magazynowania oraz koszty transporty maszyn i urządzeń;

● zakupu środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania, silosów, cystern, chłodni i izoterm, przeznaczonych do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, środków transportu służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;

● wdrażania systemów zarządzania jakością;

● rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu

Do kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorca może zaliczyć także inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, takie jak: przygotowanie dokumentacji technicznej (np. kosztorysów, projektów budowlanych, ocen oddziaływania na środowisko, dokumentacji), opłaty za patenty lub licencje, koszty przygotowania biznesplanu (w wysokości do 50 tys. zł dla projektu o wartości do 10 mln zł i 100 tys. zł dla projektu o wartości wyższej niż 10 mln zł) oraz wydatków na nadzór inwestorski i związanych z kierowaniem robotami budowlanymi. Te wszystkie wydatki nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Kosztami kwalifikowanymi nie są objęte wydatki na nabycie nieruchomości, podatku VAT oraz zakupu rzeczy używanych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi maksymalnie 20 mln zł na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 100 tys. zł.

CO DYSKWALIFIKUJE PROJEKT

Skorzystanie z dotacji w ramach Działania 123, musi być związane z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi, prowadzić do poprawy ogólnych wyników przedsiębiorstwa, czego odzwierciedleniem będzie wzrost wartości dodanej brutto. Przedsiębiorca musi także spełniać w zakładzie, w którym będzie realizował swoją inwestycje obowiązujące standardy higieniczno sanitarne. Niedozwolone są także projekty związane ze sprzedażą detaliczną. Niespełnienie jednego z powyższych warunków dyskwalifikuje firmę z procesu ubiegania się o dotacje.

Więcej: www.arimr.gov.pl