W ujęciu 12-miesięcznym deficyt na rachunku bieżącym wyniósł 15.079 mln euro, zaś w analogicznym okresie (IV 2008 - III 2009) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 16.427 mln euro, podał też NBP.

W złotych, 12-miesięczny deficyt wyniósł 52.533 mln zł. Oznacza to, że deficyt na rachunku obrotów bieżących sięgnął w tym okresie ok. 4,1% PKB (przy założeniu, że PKB za okres styczeń-grudzień 2008 wyniosło 1.266,7 mld zł).

"Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było ujemne i wyniosło 1.400 mln euro. O wysokości tego salda zadecydował przede wszystkim odpływ netto kapitału z tytułu pozostałych inwestycji" - podał NBP.

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 407 mln euro.

"Złożyły się na nie: napływ netto środków, które zwiększyły kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (208 mln euro) dodatnie reinwestowane zyski (104 mln euro) oraz napływ netto środków z tytułu kredytów otrzymanych od inwestorów bezpośrednich (95 mln euro)" - podał bank centralny.

Dziewięciu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że deficyt C/A wyniósł w marcu średnio 339 mln euro. Rozbieżności w ich prognozach wahały się od 801 mln euro deficytu do 483 mln euro nadwyżki.