"Spółka zawarła z Prokom Investments, podmiotem dominującym wobec spółki, umowę sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Pomorskie Farmy Wiatrowe. Na mocy umowy, spółka nabyła 676.116 udziałów w PFW, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego PFW. [...] Petrolinvest nabył udziały za cenę 36.932.000 zł, która zostanie rozliczona w akcjach spółki obejmowanych przez Prokom po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 10 zł za jedną akcję" - czytamy w raporcie.

Spółka PFW została powołana przez Prokom w celu realizacji projektów budowy lądowych farm wiatrowych i w chwili obecnej realizuje trzy projekty lądowych farm wiatrowych na Żuławach o łącznej mocy około 100 MW. Jej własnością pozostają też nieruchomości o łącznej powierzchni około 423 ha.

"Nieruchomości pozostałe po wydzieleniu działek pod turbiny wiatrowe, o łącznej powierzchni około 400 ha, są objęte opcją typu put/call przeniesienia na rzecz inwestorów zagranicznych za cenę około 16 mln zł, płatną w formie pieniężnej. Spółka spodziewa się tego wpływu do końca I kwartału 2012 roku. W konsekwencji efektywna cena nabycia przez Petrolinvest udziałów PFW wyniesienie ok. 20,9 mln zł" - czytamy dalej.

Petrolinvest podał, że biorąc pod uwagę obecny udział PFW w projektach wiatrowych, szacuje wpływy do dpółki z tytułu sprzedaży uruchomionych farm wiatrowych na łącznym poziomie ok. 200 mln zł.

Pozyskane w ten sposób środki - nie obciążone wypływem gotówki - zarząd planuje zaangażować w zwiększenie przemysłowej eksploatacji złoża węglowodorów na strukturze Shyrak w przypadku pozytywnych efektów prowadzonego obecnie odwiertu oraz na strukturze Emba.

Petrolinvest miał 22,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 57,56 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 19,22 mln zł wobec 25,48 mln zł rok wcześniej.