– Spółka rozwiązała umowę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie kontrahenta, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań zawartych w umowie, dotyczących w szczególności odbioru lokali i zapłaty pozostałej ceny sprzedaży zgodnie z warunkami umowy. Spółka kilkakrotnie wzywała kontrahenta do wykonania umowy – informuje JW Construction w komunikacie. Deweloper domaga się także odszkodowania w wysokości 23,6 mln zł.

JW zdecydował się na taki krok, po tym jak Sawa Residential Fond nie wywiązał się z umowy, jaką strony podpisały w 2007 r. Z doniesień medialnych wynikało, że wartość transakcji miała wynieść ponad 70 mln zł. Część tej kwoty wpłacano od razu, ale pozostałe 80 proc. miało zostać przekazane dopiero w momencie odbioru mieszkań. PAP