Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Barlinek chce wyemitować do 108,87 mln akcji serii M, które zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom. Według komunikatu spółki 4 prawa poboru będą uprawniać do objęcia 3 akcji serii M. W październiku 2011 r.

NWZ Barlinka zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, w drodze jednokrotnej lub wielokrotnych emisji akcji, o maksymalną, łączną kwotę nie przekraczającą 108.877.500,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 108.877.500 akcji.

Wówczas w uzasadnieniu do uchwały napisano, że upoważnienie zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zapewni spółce możliwość elastycznego i sprawnego działania w granicach określonych przez obowiązujące prawo i treść uchwały, co zwiększy szanse na rozwój spółki, w warunkach utrudnionego dostępu do finansowania oferowanego przez banki.

W I-IV kw. 2011 roku spółka miała 21,88 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 650,88 mln zł wobec 588,11 mln zł.