Wszystkie akcje tej serii - 4 569 420 sztuk objął Fortis Bank, poinformował bank w komunikacie.

"Oferta objęcia wszystkich akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej została skierowana do akcjonariusza większościowego banku, Fortis Banku SA/NV z siedzibą w Brukseli. W dniu 24 maja 2012 roku pomiędzy Fortis Bankiem jako nabywcą i bankiem jako emitentem została podpisana umowa objęcia akcji serii N. Na mocy umowy, Fortis Bank objął wszystkie 4 569 420 akcje zwykłe na okaziciela serii N po cenie emisyjnej 56,90 zł każda"- podał bank.

Łączna wartość emisji wynosi 259 999 998,00 zł. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Emisja akcji serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Koszty przeprowadzenia subskrypcji prywatnej wyniosły 1,14 mln zł.

Średni koszt przeprowadzenia emisji wyniósł około 0,25 zł na jedną akcję. ZWZ banku BNP Paribas Polska kilka dni temu zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 228,47 mln zł z wyłączeniem prawa poboru.

Tym samym kapitał zakładowy banku został podwyższony o 228 471 000,00 poprzez emisję 4 569 420 akcji serii N.

Wszystkie emitowane akcje serii N są akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 50 zł każda. BNP Paribas Bank Polska miał 9,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku bank miał 23,25 mln zł zysku netto wobec 9,40 mln zł zysku rok wcześniej.