Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych. Ze względu na wysokie koszty zaopatrzania się w stosowne urządzenie rejestrujące, przepisy prawa podatkowego, przewidują możliwość częściowej refundacji poniesionego w tym celu wydatku. Przedsiębiorcom rozpoczynającym ewidencjonowanie obrotu przy pomocy kasy rejestrującej przysługuje bowiem prawo do odliczenia od podatku należnego (VAT) kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Kwota refundacji nie stanowi przychodu

Omawiane odliczenie pozwala na zmniejszenie faktycznie poniesionego wydatku, co w konsekwencji często bywa błędnie interpretowane jako przysporzenie majątkowe o wartości równej częściowej refundacji kosztu.

Ze względu na wątpliwości związane z prawidłowym zastosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym, organy podatkowe wydały interpretacje, dotyczące tego problemu. Przykładem może tu być interpretacja indywidualna z 8 lutego 2011 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. akt ILPB1/415-1293/10-2/AG), stwierdzająca jednoznacznie, że zwrot wydatków poniesionych na nabycie kasy fiskalnej stanowi ulgę, która jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego.

Wynika to bezpośrednio z faktu, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co więcej w przypadku przedsiębiorców, których działalność opiera się na sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na tej podstawie można stwierdzić, że kwota otrzymana z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na nabycie kasy fiskalnej nie mieści się w zakresie pojęcia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji wartość ta nie może stanowić zarówno przychodu, jak również wpływać na zmniejszenie wartości początkowej zakupionej kasy rejestrującej, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych do kosztów podatkowych.