Projekt budżetu na 2013 rok, projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz zmiany w regulaminie Sejmu - tymi sprawami zajmą się posłowie na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu izby.

Na początku posiedzenia Sejm ma zdecydować, czy wprowadzić do porządku obrad informacje rządu na temat: planów likwidacji Funduszu Kościelnego i prowadzonych w tej sprawie rozmów ze stroną kościelną; na temat planów likwidacji części sądów rejonowych, a także w sprawie skutków społecznych i gospodarczych wdrażania przez Polskę postanowień "Pakietu Klimatycznego".

Pierwszemu czytaniu projektu przyszłorocznego budżetu ma być poświęcona większość wtorkowego posiedzenia Sejmu. Przyjęty przez rząd pod koniec września projekt budżetu na 2013 r. zakłada, że dochody w przyszłym roku wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, a wydatki będą nie wyższe niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł. Tym samym deficyt ma nie przekroczyć 35 mld 565 mln 500 tys. zł.

Zgodnie z projektem dochody podatkowe mają wynieść w przyszłym roku 266 mld 982 mln 697 tys. zł - będą o 5,1 proc. większe niż w roku obecnym. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z VAT (126 mld 414 mln 509 tys. zł), akcyzy (64 mld 543 mln 730 tys. zł), CIT (29 mld 638 mln 450 tys. zł), PIT (42 mld 936 mln zł), podatku od wydobycia niektórych kopalin (2 mld 200 mln zł).

Dochody niepodatkowe zaplanowano na 30 mld 806 mln 651 tys. zł. Złożą się na nie dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, a także z wpłat z zysku (5 mld 860 mln 10 tys. zł), dochody z cła (2 mld 1 mln zł), wpłaty z zysku NBP (401 mln 900 tys. zł), opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (20 mld 160 mln 479 tys. zł), wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 383 mln 262 tys. zł).

Ustalony w projekcie limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,9 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 pkt proc.

Przy ustalaniu planu wydatków zastosowano tzw. tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową, czyli mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Ponadto w 2013 r. utrzymano zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Rząd w projekcie założył, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

Z kolei w środę posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który ma dostosować polskie przepisy do prawa UE. Projektowane zmiany upraszczają rozliczenia podatku VAT, oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców.

Wśród najważniejszych propozycji zmian znalazły się: podniesienie stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego (tylko na te z atestem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej). Ponadto proponuje się opodatkowanie stawką podstawową 23 proc. usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego.

Przepisy doprecyzowują również, "że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej". Oznacza to podwyższenie stawki podatku VAT z 8 do 23 proc. dla sprzedaży napojów, przy przyrządzaniu których wykorzystywany jest napar z kawy oraz herbaty. Na tradycyjną małą czarną już obowiązuje 23-proc. VAT. Teraz wyższą stawką miałyby zostać objęte: cappuccino, latte czy inne napoje, przy których kawa jest tylko jednym ze składników. Podobnie jest w przypadku herbaty.

Nowe przepisy mają wprowadzić również definicję terenów budowlanych, co ma ułatwić podatnikom stosowanie zwolnień od VAT oraz przyczyni się do usunięcia rozbieżności między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi.

W porządku obrad jest też drugie czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi o wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 24 listopada 2010 r. Dyrektywa - jak czytamy w uzasadnieniu projektu - "jest kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia integracji nadzoru w Europie, który ma zapewnić faktycznie równe warunki uczestnictwa w rynku dla wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym i odzwierciedlać coraz większą integrację rynków finansowych w UE".

Sejm zajmie się też projektem PO zmian w regulaminie Sejmu. Chodzi o powołanie - w miejsce obecnej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych - dwóch komisji: Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Cyfryzacji.

Proponowane zmiany mają dostosować organizację pracy w sejmowych komisjach do zmian, jakie w listopadzie ubiegłego roku nastąpiły w organizacji prac rządu. Na mocy rozporządzenia z 21 listopada powołano bowiem w miejsce dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych dwa inne ministerstwa: Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Cyfryzacji.

Autorzy zmian chcą, by Komisja Administracji i Cyfryzacji zajmowała się sprawami z zakresu administracji państwowej oraz łączności radiowej i telefonicznej, sieci komputerowych, telekomunikacji - dotychczas będącymi w kompetencji Komisji Infrastruktury. Natomiast do zakresu prac Komisji Spraw Wewnętrznych należeć będą sprawy bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.