EBIT grupy wyniósł w III kwartale 7,95 mln zł, EBITDA 29,08 mln zł, a przychody 65,26 mln zł.

Po trzech kwartałach 2012 roku grupa ma 15,6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec prawie 33 mln zł zysku rok wcześniej. EBIT spadł do 25,4 mln zł z 48,85 mln zł, a przychody do 193,6 mln zł z 208,67 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że na wynik na działalności operacyjnej wpłynęły niższe przychody z wynajmu systemów szalunkowych i rusztowań jakie grupa zanotowała w okresie trzech kwartałów tego roku w porównaniu do roku ubiegłego oraz spadek cen jednostkowych oferowanych usług.

"Należy przy tym zwrócić uwagę, że przychody osiągnięte w roku ubiegłym (szczególnie w kwartale III) były wysokie, w związku z wyjątkowo dobrą koniunkturą rynkową istniejącą głównie w segmencie inżynieryjnym, który w tym roku przeżywa regres. Jednocześnie rosnące przychody z działalności eksportowej (głównie Kazachstan) pozwoliły w okresie 3 kwartałów 2012 r. zminimalizować negatywne skutki dekoniunktury istniejącej na rynku krajowym" - napisano w komentarzu do wyników.

Spółka podała, że największą pozycję wśród kosztów rodzajowych działalności operacyjnej stanowią odpisy amortyzacyjne związane z majątkiem grupy (głównie systemy szalunkowe i rusztowania oraz Centrum Logistyczne w Poznaniu i w Jaworznie). Kwota odpisów amortyzacyjnych w okresie 3 kwartałów 2012 roku wzrosła o 6,8 proc. rok do roku.

Po trzech kwartałach 2012 roku EBITDA spadła do 90,16 mln zł z 109,84 mln zł. Marża EBIDTA wyniosła 46,58 proc. wobec 52,64 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Oprócz gorszej koniunktury budowalnej na wysokość EBITDA w analizowanym okresie negatywnie wpłynęła konieczność utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności. W okresie 3 kwartałów 2012 roku odpisy takie były wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 3 534 tys. zł. Były one spowodowane jednorazowymi zdarzeniami związanymi z upadłościami dużych podmiotów budowlanych realizujących kontrakty drogowe. Kontrakty te przeważnie realizowane były w ramach konsorcjów, co pozwala grupie kapitałowej na dochodzenie spłaty powstałych na należności od współkonsorcjantów odpowiedzialnych za zobowiązania z na zasadach solidarności" - napisano.