Ciech

Agencja S&P przyznała Ciechowi wstępny długoterminowy rating B z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie. S&P przyznał też wstępny rating 'B' obligacjom denominowanym w euro o wartości 225 mln euro. Agencja nie przyznała ratingów obligacjom denominowanym w złotych o wartości 382,3 mln zł oraz odnawialnej linii kredytowej o wartości 100 mln zł zapadającej w 2015 roku. S&P zaznaczył, że rating dla euroobligacji oparty jest o wstępną dokumentację i będzie analizowany po otrzymaniu ostatecznych warunków emisji.

Stalprodukt

Stalprodukt otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Zakładami Górniczo-Hutniczymi Bolesław - podał Stalprodukt w komunikacie. Skarb Państwa oraz Stalprodukt parafowały we wrześniu 2012 r. warunkową umowę sprzedaży 10.961.600 akcji imiennych, stanowiących 86,92 proc. kapitału zakładowego spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław. Nie podano kwoty transakcji. Uzyskanie zgody UOKiK było warunkiem zawieszającym. Spółka informowała wtedy, że transakcja zostanie sfinansowana w części ze środków własnych Stalproduktu oraz w pozostałej części z kredytów bankowych.

ZGH Bolesław wydobywa i przerabia rudy cynku i ołowiu, pochodzące z własnej kopalni "Olkusz-Pomorzany", produkuje cynk elektrolityczny i stopy cynku, kwas siarkowy oraz koncentraty cynku i ołowiu. Od 2010 roku, po konsolidacji z Hutą Cynku Miasteczko Śląskie zdolności produkcyjne ZGH Bolesław sięgają 150 tys. ton cynku rocznie.

CEDC

Miliarder Roustam Tariko, właściciel marki Russian Standard i główny udziałowiec CEDC, zagroził wycofaniem się z partnerstwa z polskim producentem po tym, jak firma zmieniła swoje sprawozdanie z wyników finansowych. >>>>  

GPW

Skład indeksu będzie zgodny z portfelem WIG20, ale przy jego obliczaniu uwzględnione zostaną wydarzenia takie jak emisja nowych akcji z prawem poboru i wypłata dywidendy – czytamy w informacji prasowej GPW. >>>>  

Hydrobudow, ING OFE

ING OFE zmniejszył zaangażowanie w akcjach Hydrobudowy Polska do 4,53 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Fundusz ma 9.536.344 akcji Hydrobudowy.

INGBSK

ING Bank Śląski ocenia, że w IV kwartale 2012 roku sytuacja jego klientów korporacyjnych pozostaje stabilna - poinformował Michał Bolesławski, wiceprezes banku. "Zrobiliśmy badanie firm korzystających z faktoringu i widzimy, że mają one przyrost obrotów. Nie widzimy osłabienia, nie jesteśmy skoncentrowani na żadnym z sektorów, który teraz kuleje. Sytuacja naszych klientów w IV kwartale pozostaje stabilna" - powiedział. "Przedsiębiorstwa zachowują się racjonalnie, w spółkach nie widać dramatycznych sygnałów. Ani po danych finansowych przedsiębiorstw, ani po sytuacji związanych z ich obrotami. Mamy rekordową sprzedaż leasingu maszyn i urządzeń w październiku" - dodał.

Bank poinformował w poniedziałek o wprowadzeniu dedykowanej aplikacji bankowości mobilnej przeznaczonej dla klientów korporacyjnych. Aplikacja umożliwia między innymi dokonywanie zleceń i wielostopniową autoryzację transakcji. Pilotaż wprowadzenia aplikacji trwać ma do końca listopada, w grudniu ma zostać udostępniona klientom banku. ING Bank Śląski ma 29,1 tys. klientów korporacyjnych, w sumie 70 tys. użytkowników. "Chcemy, by w ciągu roku było 10 tys. użytkowników tej aplikacji, to plan minimum" - powiedział Bolesławski.

Wiceprezes poinformował, że bank planuje w 2013 roku rozszerzyć ofertę dla klientów korporacyjnych o produkty niezwiązane wprost z bankowością, a które mają pomóc w prowadzeniu biznesu. "Chcemy oferować kompletnie nowe rzeczy, nie tylko dla klientów naszego banku" - powiedział Bolesławski, dodając, że z nową ofertą bank ruszy w I kwartale 2013 roku.

Pod koniec III kwartału 2012 roku kredyty korporacje banku wyniosły 30,4 mld zł, czyli wzrosły 34 proc. rdr i 2 proc. kdk. Depozyty korporacyjne wynosiły z kolei 18 mld zł, czyli wzrosły 3 proc. rdr i 2 proc. kdk. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów w ING Banku Śląskim wyniosły w trzecim kwartale br. 82,6 mln zł, w tym segmencie korporacyjnym 61,1 mln zł.

Energa

Energa nie wyklucza emisji nowych akcji w związku z planowaną ofertą publiczną w 2013 r. Jednak proces inwestycyjny może być realizowany bez podwyższenia kapitału - poinformował dziennikarzy Roman Szyszko, wiceprezes Energi. Pytany o to, czy Energa planuje w związku z planowaną prywatyzacją i ofertą publiczną emisję nowych akcji, Szyszko odpowiedział: "Niekoniecznie, choć jest to możliwe. Energa będzie zadowolona i z podwyższenia kapitału i bez podwyższenia". "Jesteśmy w stanie realizować inwestycje bez emisji akcji" - dodał.

Pytany o prace nad prospektem, wiceprezes poinformował: "Dużo prac zostało już wykonanych, więcej niż połowa". Zaznaczył jednak, że formalnie proces prywatyzacji grupy Energa przez ofertę publiczną jeszcze się nie rozpoczął, a jest jedynie zapowiadany przez resort skarbu.

Z zapowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że Energa powinna zadebiutować na GPW w 2013 roku. Jak informował w październiku Paweł Tamborski, wiceminister skarbu, MSP nie zakłada całkowitego wyjścia z akcjonariatu Energi w 2013 roku. Z kolei w programie prywatyzacji na lata 2012-2013 r. MSP przewidziało całkowite wyjście z akcjonariatu spółki.

Pod koniec września Energa zawarła z Pekao i BRE Bankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł, z czego 1 mld zł zostało wyemitowanych w październiku. W poniedziałek wyemitowane przez Energę 7-letnie obligacje serii A o wartości 1 mld zł zadebiutowały na rynku Catalyst. Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.

Wcześniej grupa informowała też o pracach nad emisją euroobligacji.

"Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi emisja kolejnej transzy obligacji albo emisja euroobligacji. Chcemy, by był dostęp do różnych źródeł finansowania" - powiedział Szyszko po uroczystości debiutu obligacji na Catalyst, zaznaczając, że w tym roku do emisji już nie dojdzie.

Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje. Wieloletni plan inwestycji strategicznych grupy Energa na lata 2012-20 zakłada nakłady inwestycyjne na łączną kwotę ok. 25 mld zł.

Wiceprezes Energi poinformował, że według założeń grupy, około 70-80 proc. planowanych w strategii inwestycji finansowanych będzie ze środków zewnętrznych.

Po trzech kwartałach 2012 roku zadłużenie netto/EBITDA wyniosło w grupie 0,88x. Grupa wydała od początku roku na inwestycje 1,192 mld zł, z czego 898 mln zł w dystrybucję, 18 mln zł w sprzedaż, 222 mln zł w segment wytwarzania.

Energa, która zdecydowała we wrześniu o czasowym zatrzymaniu prac przygotowawczych do budowy bloku węglowego w Ostrołęce, widzi zainteresowanie projektem ze strony kilkunastu inwestorów - poinformował w poniedziałek dziennikarzy Roman Szyszko, wiceprezes Energi.

"Prowadzimy kilka rozmów, jest potencjalnych kilkunastu inwestorów, partnerów do realizacji inwestycji" - powiedział Szyszko, pytany o stan poszukiwań partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w Ostrołęce.

We wrześniu zarząd Energi podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu prac przygotowawczych do budowy bloku węglowego w Ostrołęce m.in. z powodu trudności z uzyskaniem finansowania w formule project finance oraz w związku z niekorzystną sytuacją na rynku budowlanym. Spółka informowała, że poszuka partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu, a w przypadku niepowodzenia inwestycja zostanie zamrożona do czasu poprawy warunków na rynku.

"Nie jest tak, że musimy znaleźć partnera. Projekt nie będzie kontynuowany, jeśli nie będzie pozytywnego rozstrzygnięcia rozmów" - powiedział Szyszko.

"Jest zainteresowanie, ale musimy zweryfikować na jakich warunkach. Jeśli warunki nie będą satysfakcjonujące, to transakcji nie będzie" - dodał.

Poinformował, że decyzja w sprawie wyboru inwestora nie będzie podjęta w tym roku. Spółka nie wyklucza też sprzedaży całego projektu.

Energa zainwestowała dotąd w ten projekt ok. 200 mln zł.

Według wcześniejszych planów blok węglowy w Ostrołęce miał mieć moc ok. 1000 MW. W październiku minister skarbu, Mikołaj Budzanowski informował, że Energa pracuje nad zmianą formuły elektrowni w Ostrołęce z węglowej na gazową oraz zmniejszenia jej mocy do 450 MW.

KSC

W związku z trwającym procesem prywatyzacji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu resort skarbu dopuścił do negocjacji właściwych Krajową Spółkę Cukrową (KSC). Do dalszego etapu prywatyzacji nie została dopuszczona PCC SE - podało MSP w komunikacie. We wrześniu MSP zaprosiło do negocjacji w sprawie nabycia 24,5 mln akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu, stanowiących 70 proc. kapitału zakładowego spółki. Do Skarbu Państwa należy 100 proc. akcji spółki. Uprawnionym pracownikom PZZ Stoisław przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 proc. akcji spółki.

Do due diligence PZZ Stoisław było dopuszczonych pięć podmiotów, a oferty wiążące zakupu akcji tej spółki, złożyli dwaj potencjalni inwestorzy - KSC oraz PCC SE. Podstawowym przedmiotem działalności prywatyzowanego przedsiębiorstwa jest kontraktacja, skup zbóż, składowanie, konserwacja i obrót zbożami, a także przetwórstwo oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów i artykułów ubocznych z przemiału zbóż. Spółka produkuje m.in. mąki pszenne rynkowe, kaszę mannę, mąki pszenne piekarnicze, mąki żytnie, kasze jęczmienne, kasze gryczane, płatki zbożowe i otręby spożywcze.

Wasko

Wasko zdobyło kontrakt na dostawę i instalację sprzętu oraz komputerów klasy PC wraz z oprogramowaniem, licencjami i elementami sieci LAN w ramach projektu Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji. Wartość zlecenia to 16,4 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Przetarg realizowany był według procedury otwartej. Złożono w nim siedem ofert.