Za nowelą byli wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu.

Nowela odnosi się do ustawy z kwietnia 2003 r. o przejmowaniu nieruchomości pod budowę dróg. Zgodnie z nią, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia doręczenia stronom postanowienia o nadaniu tego rygoru.

>>> Zobacz też: Dom na środku drogi. Władze w Chinach otoczyły upartych lokatorów asfaltem

"Przedmiotowe zmiany powodują, że ustalenie odszkodowania i wypłata zaliczki nastąpi zanim decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna" - czytamy w uzasadnieniu nowych przepisów.

W uzasadnieniu noweli napisano także, że obecnie w przypadku, gdy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania zobowiązana jest do niezwłocznego wydania nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. "Musi tego dokonać w sytuacji nieustalonego jeszcze odszkodowania, nie mówiąc już o jego wypłacie. Pozbawiona nieruchomości, na ustalenie odszkodowania musi czekać, aż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (...). Pozbawienie nieruchomości, a także brak środków pieniężnych, które przysługiwałyby jej z tytułu odszkodowania powoduje, iż osoby takie znajdują się w niewspółmiernie gorszej sytuacji materialnej" - napisano.

Posłowie przyjęli też poprawkę PiS. Zakłada ona, że osoba, która otrzymała jednorazową zaliczkę, a decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji została zmieniona lub uchylona, musi ją zwrócić tylko w kwocie otrzymanej, bez waloryzacji.