Drewex

Drewex S.A. (DRAWEX) informuje, że P.P.H.U. AS-GOLD Sp. z o. o nie wywiązał się z umowy zawartej w dniu 10 maja 2012 roku przewidującej dokapitalizowanie Spółki kwotą nie niższą niż 1 mln zł. Umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2012 roku. Zarząd spółki Drewex informuje, że podjął decyzję o dochodzeniu roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal S.A. (POLIMEXMS) informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 roku została podpisana Umowa Objęcia Akcji pomiędzy Spółką Polimex-Mostostal S.A. a ING Otwartym Funduszem Emerytalnym reprezentowany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie. Polimex niniejszym złożyła a ING OFE Akcje przyjął ofertę objęcia 20.610.261 Akcji Serii N1 za łączną cenę emisyjną 10 mln 717 tys. 335 złotych w zamian za wkład pieniężny o tej samej wartości.

Cyfrowy Polsat

Reklama

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (CYFRPLSAT) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 roku powziął informację, że w dniu 31 grudnia 2012 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki Cyfrowy Polsat ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło poprzez: i. przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz ii. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki CPT. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

PGNiG

31 grudnia 2012 uruchomione zostało wydobycie ropy i gazu ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. PGNiG posiada 11,92% udziałów w złożu, a jego operatorem jest BP. W ten sposób PGNIG stało się pierwszą polską spółką ze znaczącym wydobyciem ropy i gazu w ramach międzynarodowego projektu. To również pierwszy morski projekt wydobywczy PGNiG. Wydobycie PGNiG w Norwegii wyniesie w 2013 roku ok. 370 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami oraz ok. 0,3 mld m3 gazu. W 2014 roku planuje się wzrost wydobycia, ponieważ I kwartał 2013 wykorzystany będzie do rozruchu produkcji i sekwencyjnego włączania poszczególnych odwiertów do eksploatacji. >>>>

Bogdanka

Przedstawiciele spółki Bogdanka deklarują, że będzie ona chętniej dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. – Zdajemy sobie sprawę, że akcjonariusze oczekują udziału w zyskach. Nowa strategia będzie zawierać założenia polityki dywidendowej – mówi DGP Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki. Spółka pracuje nad strategią do 2020 r. Obecna wygasa w 2014 r., a jej filarem jest dwukrotne zwiększenie wydobycia (do 11,5 mln ton węgla kamiennego) w porównaniu z 2010 r. >>>>

BUDVAR Centrum

Zarząd BUDVAR Centrum SA (BUDVARCEN) informuje, że 2 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jana Kaczmarka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jan Kaczmarek pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rezygnacja została dokonana z dniem 2 stycznia 2013 roku. Pan Jan Kaczmarek nie podał przyczyn rezygnacji.

LPP

LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2012 roku przez GK LPP SA wyniosły około 408 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2011 roku o około 26%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 57% i była nieco wyższa od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 roku wyniosła ok. 3.217 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 29% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Budimex

Budimex SA zawiadamia, że 2 stycznia 2013 r. zarząd spółki otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie pismo informujące o wyborze oferty Budimeksu SA (BUDIMEX) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kontynuacja budowy autostrady A4 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny". Wartość oferty opiewa na kwotę 149 mln 569 tys. 172 złotych netto. Prace maja rozpocząć się nie później niż 28 dni od daty podpisania umowy. Zakończenie robót przewidziano na 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ciech

Zarząd Ciech S.A. (CIECH) informuje, iż dzień 3 stycznia 2013 roku został wyznaczony uchwałą Zarządu BondSpot S.A., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji na okaziciela Ciech S.A. serii 01 i 02.

CCC

Zarząd NG2 S.A. (CCC) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2012 wyniosły 121,0mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 34,1%. Przychody za okres styczeń - grudzień 2012 wyniosły 1.318,9mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2011 o 20,9%. Przychody ze sprzedaży detalicznej za grudzień wyniosły 118,4mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 31,8%, narastająco za okres styczeń - grudzień wyniosły 1.265,7mln PLN i były wyższe o 27,3% w stosunku do 2011 roku.