Kopex

Zarząd Kopeksu zdecydował o dokonaniu odpisów, które obciążą wynik IV kwartału 2012 r. kwotą ok. 30 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. „W wyniku przeprowadzonej analizy majątku pod kątem jego optymalizacji i potencjalnej sprzedaży wybranych jego elementów oraz mając na względzie zarządzanie cash flow Grupy KOPEX, Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisów wartości części aktywów obrotowych oraz prac rozwojowych, a także o urealnieniu w stosunku do wartości rynkowej kwoty utworzonych rezerw na naprawy gwarancyjne" – podano w komunikacie. „Łącznie odpisy te w ocenie Emitenta obciążą wynik 4 kwartału 2012 r. kwotą około 30 mln zł" – podano także. Kopex podał, że przeprowadzone odpisy są elementem podjętych działań zmierzających do uporządkowania aktywów grupy i wpisują się także w realizowaną przez spółkę strategię poprawy wskaźników finansowych grupy. Planowany termin publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. to 1 marca 2013 r.

PKO BP, Bank Pocztowy

Największy bank w Polsce nie składa broni w walce o przejęcie mniejszego konkurenta. I o dostęp do milionów klientów odwiedzających placówki Poczty Polskiej. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Banku Pocztowego w marcu. >>>>

Bank Handlowy

Reklama

Bank Handlowy odnotował 970,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2012 r., podała spółka w raporcie ze wstępnymi wynikami za 2012 rok.>>>>

Wartość odpisów netto na utratę wartości Banku Handlowego spadła o 24,4 proc. r/r do 58,1 mln zł w 2012 r. dzięki dalszej poprawie jakości detalicznego portfela kredytowego, podał bank w raporcie rocznym, prezentującym wstępne wyniki.>>>>

Industrial Milk Company

Industrial Milk Company (IMC) zakończył transakcję przejęcia spółki dzierżawiącej 38 tys. ha oraz dysponującej 115 tys. ton mocy magazynowych w regionie Czernihowa, na Ukrainie o wartości 39,8 mln USD, podała spółka w komunikacie. >>>>

Qumak-Sekom

Qumak miał 10,64 mln zł zysku netto w 2012 roku wobec 13,27 mln zł zysku przed rokiem.>>>>

Poprawa wyniku netto Banku Handlowego o 31,7 proc. r/r w 2012 r. wpłynęła na poprawę wskaźników efektywności, w tym wskaźnika koszty do dochodów (C/I), który obniżył się do 52 proc. tj. o 7 pkt proc. oraz zwrotu z kapitałów, który wzrósł o 2,6 pkt do 15,5 proc. w ub. roku, podał bank we wstępnych wynikach za 2012 r.>>>>

Qumak-Sekom chce zwiększać rentowność netto z celem na poziomie 5,7%, wynika z założeń strategii spółki na 2013-2016. >>>>

Komputronik

Komputronik obniżył skonsolidowaną prognozę zysku netto w roku obrotowym 2012/2013 do 2,3 mln zł z 7,3 mln zł, podała spółka w komunikacie.>>>>

Komputronik miał 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2012/13 wobec 12,38 mln zł zysku przed rokiem. >>>>

LPP

LPP odnotowało 148,24 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2012 r. wobec 129,30 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie kwartalnym. >>>>

LPP zamierza przeznaczyć w tym roku na rozwój sieci sklepów ok. 360 mln zł. Prognozowany wzrost powierzchni sprzedaży wynosi 145 tys. m2., co oznacza wzrost o 33% w skali roku, poinformowała spółka w prezentacji. „Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych wzrosły w IV kwartale 2012 roku o 8,1%, (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP S.A.). Tradycyjnie najwyższa sprzedaż miesięczna została zrealizowana w grudniu, w którym jednocześnie odnotowano najwyższą miesięczną dynamikę sprzedaży w IV kwartale. Zrealizowany w IV kwartale (w dużej mierze w ostatnim miesiącu) przyrost powierzchni sieci handlowych stanowił ponad 40% przyrostu całorocznego. Realizacja tego zadania potwierdza możliwości organizacyjne GK LPP do uruchomienia w 2013 roku planowanych sklepów o łącznej powierzchni ok. 145 tys. m2." - podało LPP w raporcie kwartalnym. W prezentacji spółka poinformowała, że na rozwój sieci sklepów w tym roku zamierza przeznaczyć ok. 360 mln zł.

Próchnik

Nowy zarząd Próchnika przedstawi w ciągu 4 tygodni nowa strategię spółki, zakładającą wzrost sprzedaży i rentowności dzięki m. in. wprowadzeniu do oferty mody damskiej, poinformował nowy prezes spółki Rafał Bauer. Na ten cel zostaną przeznaczone 32 mln zł pozyskanych z emisji akcji, przeprowadzonej w lutym. >>>>

City Interactive

City Interactive dokonało odpisów aktualizujących wartość zakończonych i niezakończonych prac rozwojowych za rok 2012 w łącznej wysokości 11,6 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Po dokonaniu testu na trwałą utratę wartości zakończonych prac rozwojowych gry Dogfight 1942, na podstawie przyszłych planowanych przepływów finansowych ze sprzedaży tego tytułu, zarząd spółki City Interactive podjął decyzję o uaktualnieniu ich wartości o kwotę 5,2 mln zł. Z uwagi na weryfikację potencjału komercyjnego gry World of Mercenaries zarząd City Interactive podjął decyzję o zaniechaniu prac rozwojowych prowadzonych nad tą grą. W związku z powyższym wartość odpisu aktualizującego wartość niezakończonych prac rozwojowych gry World of Mercenaries wynosi 5,7 mln zł" - głosi komunikat. "Po dokładnej analizie nakładów poniesionych na tworzenie gry Sniper: Ghost Warrior w wersji mobilnej na platformy z systemami iOS oraz ocenie możliwości wykorzystania stworzonych elementów gry do dalszej produkcji tego tytułu, zarząd Business Area Sp. z o.o. podjął decyzję o częściowym odpisaniu poniesionych kosztów w kwocie 0,7 mln zł" - czytamy dalej.

Gra gra Sniper: Ghost Warrior 2 autorstwa City Interactive w wersji na platformę Sony PlayStation3 przeszła pomyślnie proces certyfikacji i została dopuszczona do wydania na platformę w Europie i Australii, podała spółka w komunikacie.>>>>

Polimex-Mostostal

Rywalizacja o kontrakt za ok. 12 mld zł rozegra się pomiędzy Alstomem a Chińczykami. Z trzech ofert, które wpłynęły do Polenergii, energetycznego ramienia Kulczyk Investments, na stole zostały dwie – dowiedział się DGP. Z wyścigu po kontrakt na wybudowanie dwóch bloków o łącznej mocy do 2000 MW za ok. 12 mld zł wycofał się Polimex-Mostostal. >>>>

Polimex-Mostostal zawarł umowę sprzedaży firmie MARS Finance udziałów w prawie użytkowania wieczystego trzech nieruchomości położonych w Gdyni wraz z udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń, poinformowała spółka w komunikacie. Transakcja obejmuje 33,33% udziałów w pierwszej nieruchomości, 8,47% w drugiej, a w trzeciej całość prawa użytkowania wieczystego. Całkowita wartość transakcji to 43,33 mln zł, zaś do 14 lutego Polimeksowi została wypłacona zaliczka oraz dodatkowa zaliczka w łącznej kwocie 26,62 mln zł. "Umowa przenosząca na własność zostanie zawarta przez spółki po ziszczeniu się następujących warunków zawieszających: nieskorzystanie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia z prawa pierwokupu/pierwszeństwa nieruchomości, nieskorzystanie przez Skarb Państwa z prawa pierwokupu/pierwszeństwa nieruchomości, nieskorzystanie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną z prawa pierwokupu trzeciej z wymienionych" - napisano w komunikacie. Ponadto, spółka informuje, że umowa zawarta zostanie pod warunkiem, że MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabędzie wszystkie należące do Polimexu-Mostostal udziały w spółce Energomontaż-Północ Gdynia oraz w przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości przez którykolwiek z podmiotów uprawnionych do wykonania tego prawa.

Inpro

Spółka Inpro zrealizowała w styczniu przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych brutto) na poziomie 23 umów. Tym samym grupa powtórzyła dobry wynik sprzedaży z ubiegłego roku, podała spółka w komunikacie. „Wynik sprzedaży w styczniu br. oceniamy jako dobry. Zasadniczą rolę odegrało wprowadzenie, pod koniec ubiegłego roku, do oferty mieszkań nowej inwestycji Czwarty Żagiel, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Szacujemy, że kolejne miesiące będą jeszcze lepsze, między innymi dlatego, iż planujemy wiosną wprowadzić do sprzedaży lokale mieszkalne z bardzo atrakcyjnej inwestycji Kwartał Uniwersytecki" – powiedział dyrektor handlowy Inpro Rafał Zdebski, cytowany w komunikacie. Grupa Inpro osiągnęła porównywalny do ubiegłorocznego poziom sprzedaży podpisując 23 umowy brutto. Spółka Inpro sprzedała w styczniu łącznie 21 mieszkań brutto (w rozumieniu umów przedwstępnych).

JSW

Po bardzo słabym ostatnim kwartale 2012 r., Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) oczekuje poprawy wyników finansowych już od I kw. br., wynika z wypowiedzi prezesa spółki, Jarosława Zagórowskiego.>>>>

TPSA

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Telekomunikacji Polskiej SA do 'BBB-' z 'BBB'. Perspektywa ratingu jest stabilna, poinformował EuroRating w komunikacie. >>>>

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował obligacje serii J wartości 100 mln zł w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości 2 mld zł, poinformował bank w komunikacie. Cel emisji obligacji serii J nie został określony.>>>>