P { margin-bottom: 0.21cm; }A:li"Zarząd Banku Polska Kasa Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy za 2012 rok w wysokości 8,39 zł na 1 akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 75% zysku netto Banku za 2012 rok" - głosi komunikat.Wniosek zarządu uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. Bank podkreśla, że spełnia kryteria określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zasad polityki dywidendowej banków.

"Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 21 czerwca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 8 lipca 2013 roku" - podano także.

W ub.r. wyniosła 5,38 zł na akcję; przeznaczono na nią 49,96 proc. zysku za 2011 r.

W 2012 r. bank miał 2.955,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.899,41 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2012 r. wyniósł 2.938,16 mln zł wobec 2.826,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao SA są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.