Pomimo spadku wartości Barometru Carrefour, nastroje konsumenckie utrzymują się w tendencji wzrostowej, podkreśla Carrefour.

Obecny spadek jest pierwszym po serii czterech kolejnych notowań, w których jego wartość nie obniżała się w porównaniu z poprzednim, zaznaczono w materiale.

"Wartość Barometru od pięćdziesięciu ośmiu miesięcy znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi to potwierdzenie obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników i świadczy o utrzymywaniu się złego stanu koniunktury gospodarczej" - czytamy w komunikacie.

Firma zwraca jednak uwagę, że w analogicznym miesiącu roku poprzedniego wartość naszego wskaźnika była o około 9 punktów niższa niż obecnie. Świadczy to o fakcie, że gospodarka znajduje się obecnie w lepszej kondycji niż rok temu

"Istotną dla nas informacją jest, że pomimo spadku wartości Barometru Carrefour, nastroje konsumenckie utrzymują się w tendencji wzrostowej. Pozytywnie na wartość Barometru Carrefour oddziaływały bowiem takie czynniki jak: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu oraz dynamika liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw" - powiedział prezes Carrefour Polska Jean Anthoine, cytowany w komunikacie.

Reklama

Począwszy od lipca skłonność konsumentów do zakupów oraz bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej rosną niemal nieprzerwanie. "Liczymy na utrzymanie się tego trendu wraz z poprawą całej koniunktury handlowej w dłuższej perspektywie czasowej" - dodał Anthoine.

Natomiast na zmianę wartości Barometru Carrefour negatywnie wpłynęły: spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wskaźnika inflacji.

"W najbliższych miesiącach spodziewać się możemy powolnego poprawiania się warunków makroekonomicznych, co odzwierciedlać powinny zmiany wartości Barometru Carrefour. Według prognoz IBnGR, ożywienie gospodarcze nie będzie jednak na razie spektakularne. Mimo poprawy koniunktury, w całym 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego będzie najniższe od ponad dekady. Wpłyną na to przede wszystkim wyniki pierwszego półrocza, ale również stosunkowo mała skala poprawy podstawowych wskaźników makroekonomicznych w drugim półroczu" - napisano także w materiale.

Zgodnie z szacunkami IBnGR, dynamika konsumpcji wzrośnie, jednak nie będzie to dla branży handlu wzrost wyraźnie odczuwalny.

"W skali całego roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, osiągnie wartość około jednego procenta, a więc tylko nieznacznie większą niż w 2012 roku. Nie jest to zatem poprawa, która powinna być szczególnie mocno odczuwana w sektorze" - powiedział dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), cytowany w komunikacie.

Barometr Carrefour - Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej opracowywany jest na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Wartości poniżej zera wskazują na niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej - korzystną.