"Firma doradcza EY dokonała niezależnego oszacowania wartości godziwej Metelem, biorąc pod uwagę ̨ otrzymane dane oraz przy zastosowaniu standardowych metod szacowania wartości godziwej. W opinii EY przedstawionej zarządowi Cyfrowego Polsatu przed ogłoszeniem niniejszej transakcji, proponowane w transakcji warunki cenowe są godziwe z punktu widzenia ogółu akcjonariuszy" - czytamy w kominikacie.

Na potrzeby swoich analiz, Cyfrowy Polsat posłużył się wskaźnikiem EV/EBITDA zakładającym godziwą wartość kapitałów własnych oraz księgową wartość zadłużenia grupy Metelem. Analiza ta została przeprowadzona jedynie dla celów porównawczych, a użyte mnożniki spółek porównywalnych zostały przeliczone wg dokładnie tej samej metodologii, podano także.

Cyfrowy Polsat podał w listopadzie ub. r., że zawarł umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8%) w spółce Metelem Holding Company Limited - kontrolującej Polkomtel - w zamian za 243,9 mln nowo wyemitowanych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 21,12 zł. Cyfrowy Polsat chce sfinalizować transakcję do końca maja 2014 roku.

Grupę kapitałową tworzą spółki: Cyfrowy Polsat - największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna oraz Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny w Polsce. Cyfrowy Polsat jest notowany na GPW od 2008 r.