Wpływ rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 oraz odpisu aktualizującego spowodują także obniżenie wyniku EBITDA odpowiednio o 35,7 mln zł oraz o 28,2 mln zł, podała także spółka.

"Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości rezerwa na zobowiązanie z tytułu emisji gazów objętych systemem uprawnień do emisji jest tworzona w ciężar kosztów operacyjnych (podatki i opłaty) w przypadku, gdy rzeczywista emisja przekracza wolumen posiadanych przez Grupę Energa na dzień bilansowy nieodpłatnych uprawnień do emisji. Rezerwa na koszt pokrycia deficytu tworzona jest w wartości nabytych lub zakontraktowanych w tym celu uprawnień oraz według cen rynkowych na dzień bilansowy w odniesieniu do niezabezpieczonego deficytu uprawnień (w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpi)" - podała spółka.

Energa poinformowała także, że test na utratę wartości na dzień 30 listopada 2013 roku przeprowadzony w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka wykazał konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów Elektrowni B w łącznej kwocie 151,6 mln zł, z czego: 123,4 mln zł ujęto w I kwartale 2013 roku, w wyniku testu na utratę wartości przeprowadzonego na dzień 31 marca 2013 roku; 28,2 mln zł ujęto w IV kwartale 2013 roku, w wyniku testu na utratę wartości przeprowadzonego na dzień 30 listopada 2013 roku.

Spółka zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Energa za rok 2013 jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, co oznacza, że wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Energa opublikuje wyniki za 2013 rok 10 marca br.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17%, wg stanu na grudzień 2012 r.