„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki P.A. Nova postanawia z zysku za rok 2013 w wysokości 8.709.628,09 zł przeznaczyć:

1) kwotę 174.192,56 zł na kapitał rezerwowy;

2) kwotę 4.985.214,50 zł na wypłatę dywidendy, skalkulowaną w ten sposób, że na każdą akcję uprawnioną dywidenda wyniesie 50 groszy (dywidenda nie przysługuje akcjom własnym posiadanym przez spółkę);

3) pozostałą kwotę na kapitał zapasowy" – czytamy w uchwałach.

Dzień dywidendy ustalono na 15 lipca, a dzień wypłaty na 30 lipca.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.