"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r., zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto spółki Kruk za 2013 r. w wysokości 17 750 639,07 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego" – czytamy w uchwałach walnego.

Akcjonariusze upoważnili ponadto zarząd spółki do nabywania do 1,5 mln akcji własnych (co na dzień uchwalenia stanowi 8,84 % wszystkich akcji) za maksymalnie łącznie 50 mln zł. Jednocześnie cena za jedną akcję nie może być wyższa od 150 zł. Upoważnienie obejmuje okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

ZWZ wydzieliło z kapitału zapasowego kwotę 50 mln zł i zobowiązało zarząd spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - "Środki na nabycie akcji własnych", z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji spółki powiększonej o koszty nabycia.

Ponadto w związku z realizacją programu opcji menedżerskich zdecydowano o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Kruka w drodze emisji nie więcej niż 847.950 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. W 2013 roku Kruk zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 5,1 mld zł. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, a od sierpnia 2012 roku na Słowacji. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 405,61 mln zł w 2013 r.