Zarząd spółki przyjął, a rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dokument pt. "Strategia Korporacyjna Grupy Tauron na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023". Przyjęty dokument jest aktualizacją "Strategii Korporacyjnej Grupy Tauron na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020".

"W obszarach wytwarzanie, ciepło i OZE - Tauron planuje odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu około 6,15 GW w 2023 r., z aktualnie posiadanych 5,4 GW. Wzrost związany będzie z uruchomieniem nowych wysokosprawnych bloków energetycznych węglowych i gazowych oraz farm wiatrowych" - czytamy w komunikacie.

Tauron podkreśla, że w dalszej perspektywie planowane jest posiadanie w miksie wytwórczym energii z elektrowni jądrowej poprzez zaangażowanie Grupy w budowę takiej jednostki wspólnie z partnerami strategicznymi. Ważnymi obszarami wzrostu są również obszary dystrybucja i sprzedaż.

"Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2014-2023 wyniosą ok. 37 mld zł (w tym ok. 29 mld zł w latach 2014-2020 r.). Zweryfikowana strategia potwierdza aktualność rozpoczętych projektów inwestycyjnych. W ramach planowanych inwestycji celem jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie około 2200 MW" - czytamy dalej.

Plany dotyczące nowych mocy wytwórczych wyglądają następująco:

Reklama

"- 1030 MW w technologii opartej o węgiel kamienny (910 MW w Elektrowni Jaworzno III, moce w kogeneracji: 55 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa, 65 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy),

- około 675 MW w technologii gazowej (225 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola i około 450 MW w Elektrowni Łagisza),

- około 500 MW w energetyce wiatrowej. W 2023 r. Grupa będzie dysponować źródłami wiatrowymi o łącznej mocy ok. 700 MW, co pozwoli osiągnąć cel Grupy w nowych źródłach OZE na poziomie 800 MW (łącznie z biomasą)" - czytamy w komunikacie.

Tauron zapowiada też, że inwestycje w kolejne farmy wiatrowe uwarunkowane są rozwiązaniami w zakresie wsparcia w docelowej formule ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i będą finansowane poza bilansem Grupy.

>>> Tauron zwiększył inwestycje o 8,8 proc. w 2013 r.

"W 2014 roku 92 proc. zainstalowanych w Grupie mocy wytwórczych przypada na technologie węglowe. W 2023 r. ich udział spadnie do ok. 74 proc., w tym 25% przypadać będzie na nowoczesne, wysokosprawne bloki węglowe. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej wyniesie ok. 26 proc." - napisano w materiale.

Jak podkreśla Tauron, wobec konieczności budowy zdywersyfikowanego portfela wytwórczego, co wynika m.in. z rosnących obostrzeń związanych z emisją CO2, Grupa prowadzi działania zmierzające do uczestnictwa w projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez przystąpienie do spółki celowej powołanej przez PGE, tj. zakup od PGE 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej.

"Łączne nakłady inwestycyjne w obszarze dystrybucji wyniosą ok. 21,1 mld zł, w tym głównie na przyłączenia nowych odbiorców i źródeł oraz związaną z tym budowę sieci oraz modernizację i odtworzenie istniejącego majątku" - podano także w komunikacie.

Tauron konkluduje, że "nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Wartość nadal będzie mierzona na bazie podstawowych wskaźników budowy wartości: przyrostu poziomów EBITDA i ROIC".

Tauron Polska Energia SA jest spółką, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy wchodzą Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło.

>>> Wielki renesans węgla: Polska do 2050 r. nie zrezygnuje z tego surowca