W zamian za to spółka otrzyma pożyczkę w wysokości 10 mln euro od większościowego akcjonariusza Thomasa Onstada.

"Banki finansujące odstąpiły od warunku podwyższenia kapitału zakładowego emitenta o kwotę nie mniejszą niż 50.000.000 zł, wyrażając jednocześnie zgodę na zaciągnięcie przez emitenta od pośredniego większościowego akcjonariusza Thomasa Onstada (poprzez podmiot zależny emitenta) pożyczki podporządkowanej w wysokości około 42.000.000 zł (10.000.000 euro). Strony ustaliły, że środki z pożyczki podporządkowanej zostaną wypłacone emitentowi nie później niż do dnia 30 października 2014 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że utrzymane zostało zobowiązanie do przeznaczenia na reinwestycję w grupę emitenta środków pozyskanych z pożyczki podporządkowanej oraz sprzedaży aktywów w wysokości do 60 mln zł , a powyżej tej kwoty na przedpłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.

"Banki finansujące wyraziły zgodę na wypłatę przez Arctic Paper Kostrzyn na rzecz emitenta dywidendy w wysokości 75% zysku netto wypracowanego przez Arctic Paper Kostrzyn w roku obrotowym poprzedzającym wypłatę dywidendy, pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych w ten sposób przez emitenta na spłatę zobowiązań z tytułu umowy pożyczki zaciągniętej przez emitenta od Arctic Paper Kostrzyn" - czytamy dalej.

W listopadzie 2012 r. Arctic Paper oraz jej spółki zależne - Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Investment GmbH oraz Arctic Paper Mochenwangen GmbH - pozyskały finansowanie w postaci 5-letniego kredytu terminowego w wysokości 300 mln zł, oraz rocznego kredytu odnawialnego w wysokości 59 mln zł, Finansowanie miało zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji o wartości 200 mln zł przed terminem ich zapadalności w lutym 2013 roku, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia bankowego wymagalnego w styczniu 2013 roku.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie.