"Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego spółki kwotę 27.897.099,59 zł, pochodzącą z zysku spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym spółki i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Postanawia się zysk netto spółki za rok 2014 w łącznej kwocie 1.528.908,41 zł podzielić w niżej określony sposób: a) kwotę 1.503.908,41 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy; b) kwotę 25.000 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" - czytamy w projektach.

Oznacza to, że kwota 1.503.908,41 zł zostanie powiększona o kwotę z kapitału zapasowego i tak utworzona kwota w łącznej wysokości 29.401.008 zł zostanie przeznaczona na dywidendę. Na jedną akcję spółki wg liczby akcji spółki istniejących w dniu powzięcia niniejszej uchwały przypadnie tytułem dywidendy kwota 1,95 zł.

Projekty przewidują także ustalenie dnia dywidendy na 22 kwietnia 2015 r., zaś dnia wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r.

W ubiegłym tygodniu dyrektor finansowy spółki Przemysław Grzybek informował, że Alumetal planuje nadal realizować obecną politykę dywidendową, zakładającą wypłatę ok. 50% zysku netto, mimo możliwego zwiększenia zadłużenia w najbliższych latach.

Alumetal odnotował 58,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 35,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1,53 mln zł wobec 23,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.