"Przedmiotem niniejszego wezwania jest 9 176 857 akcji zwykłych na okaziciela spółki Polski Koncern Mięsny Duda (…) o wartości nominalnej 10 zł każda (…) reprezentujących 33,01% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 9 176 857 głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w wezwaniu.

Podmiotem pośredniczącym jest Ipopema Securities.

"Łącznie z akcjami spółki posiadanymi przez wzywającego w ilości 9 171 294 (...), wzywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania 18 348 151 akcji pozwalające na osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 18.348.151 akcjom stanowiącym 66% udziału w kapitale zakładowym spółki" - czytamy dalej.

"Cena, po której nabywane będą akcje wynosi 7,40 zł za jedną akcję. (...) Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje: 10 czerwca 2015 roku. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 7 lipca 2015 roku" - poinformowano.

Cedrob przewiduje także, że dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 10 lipca 2014 r., a rozliczenie transakcji nabycia akcji przez KDPW nastąpi 13 lipca 2015 r.

"Na dzień ogłoszenia niniejszego wezwania wzywający posiada 9 171 294 akcji spółki, stanowiących 32,99% ogólnej liczby głosów i uprawniających do 9 171 294 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - wyliczono w wezwaniu.

Cedrob zastrzegł, że warunkiem prawnym powodzenia wezwania jest uzyskanie bezwarunkowej zgody Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego AMCU na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.

Cedrob jest krajowym liderem w produkcji mięsnej i przetworów drobiowych. Posiada także m. in. fermy reprodukcyjne, wylęgarnie piskląt, wytwórnie pasz, ubojnie drobiu oraz sieć sklepów firmowych.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec.