Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 115,8 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 112-130 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 271,23 mln zł wobec 363,65 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 94,95 mln zł wobec 121,68 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć od 271 do 286 mln zł wyniku z odsetek, przy konsensusie na poziomie 277,5 mln zł wobec 364 mln zł w I kw. 2014 r., zaś prognozowany wynik z opłat i prowizji, według szacunków sięgnął od 97 do 107 mln zł, przy konsensusie na poziomie 99,8 mln zł wobec 113 mln zł rok wcześniej. 

Aktywa razem banku wyniosły 72,76 mld zł na koniec I kw. 2015 r. wobec 68,83 mld na koniec 2014 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 112,03 mln zł wobec 77,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Odpisy GNB spadły r/r o 18 proc. w I kw. głównie dzięki sprzedaży portfela NPL

Getin Noble Bank zanotował spadek odpisów z tytułu utraty wartości o 18 proc. r/r do 128,4 mln zł w I kw. Poprawa wyniku to przede wszystkim efekt sprzedaży portfela kredytów niepracujących o łącznej wartości nominalnej ponad 400 mln zł, podał bank w raporcie.

"Czynnikiem mającym pozytywny wpływ na uzyskanie wyniku na odpisach była sprzedaż portfela kredytów samochodowych i detalicznych z utratą wartości. Nominalna wartość kapitału sprzedanego portfela wierzytelności wyniosła łącznie ponad 0,4 mld zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość sprzedaży kredytowej w okresie pierwszych 3 miesięcy 2015 roku wyniosła 2,5 mld zł i była niższa o 22% w skali roku.

Bank podał, że spadek ten w zdecydowanej większości spowodowany był podjętą decyzją o ograniczeniu sprzedaży długoterminowych kredytów hipotecznych. W I kw. 2015 r. sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 92% r/r i stanowiła tylko 1,6% łącznej sprzedaży banku (w analogicznym okresie roku poprzedniego udział ten wynosił 15,9%). Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w obszarze leasingu (przyrost o 23%).

Saldo należności z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło w I kw. 2015 roku o 1,4 mld zł do poziomu 49,9 mld zł.

"Większość przyrostu salda w I kwartale 2015 roku jest efektem zmian kursów walut w styczniu 2015 roku, co wpłynęło na wzrost wartości kredytów walutowych i indeksowanych w walutach obcych w przeliczeniu na PLN o ok. 1,3 mld zł" - podał bank.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.