"Według opinii agencji ratingowej, obniżenie ratingu depozytowego do poziomu Ba2/Not-Prime wynika z obniżenia oceny ryzyka kredytowego (Baseline Credit Assessment, BCA) do poziomu ba3 z poziomu ba2, obniżenia skorygowanej oceny ryzyka kredytowego (adjusted BCA) do poziomu ba2 z poziomu baa3 na skutek obniżenia oczekiwań dotyczących wsparcia ze strony podmiotu dominującego, a także z analizy zobowiązań (Advanced Loss Given Failure), której wynik nie wskazywał na możliwość podwyższenia skorygowanej oceny ryzyka kredytowego banku. Bank BPH posiada umiarkowany wolumen depozytów, skutkujący umiarkowaną możliwością absorbowania strat" - czytamy w komunikacie.

Obniżenie oceny BCA banku do poziomu ba3 z poziomu ba2 odzwierciedla wysoki poziom warunkowego ryzyka dla aktywów i kapitału banku, wynikającego ze znacznej wielkości portfela kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim (ponad 55% całego portfela kredytowego na koniec marca 2015 roku), a także z bardzo niskiej zyskowności i efektywności w porównaniu do średnich polskiego sektora bankowego. Jednakże, ocena BCA jest wsparta aktualnym zobowiązaniem spółki-matki Banku, grupy General Electric Capital Corporation (GECC; A1 stabilny) do utrzymania poziomu długoterminowego finansowania do 2021 roku, podano również.

"Obniżona skorygowana ocena BCA banku obrazuje obniżoną ocenę BCA banku oraz obniżone oczekiwania Moody's dotyczące ewentualnego, nadzwyczajnego wsparcia ze strony podmiotu dominującego. Obecnie wsparcie oceniane jest jako 'umiarkowane', co w konsekwencji prowadzi do podwyższenia oceny o jeden poziom, wcześniej wsparcie było określane jako 'wysokie' i podwyższało ocenę o dwa poziomy. Zmiana ta jest efektem ogłoszenia wydanego w kwietniu 2015 roku przez jedynego akcjonariusza GECC, firmę General Electric Company, o jego planach dotyczących zbycia większości aktywów GECC w ciągu najbliższych trzech lat i w ten sposób potwierdzających jego intencję sprzedaży Banku BPH, która została ogłoszona w październiku 2014 roku" - czytamy dalej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.