"Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji PZU SA poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji PZU SA z 1 zł do 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86 352 300 akcji do 863 523 000 akcji. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji PZU SA w stosunku 1:10. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł na 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w projektach uchwał.

W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego PZU SA, podano także. W wyniku splitu liczba akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy zwiększy się z 86 352 300 akcji do 863 523 000 akcji.

PZU w uzasadnieniu do splitu akcji podało, że jego celem jest zwiększenie dostępność akcji dla inwestorów indywidualnych oraz dywersyfikacja akcjonariatu.

"Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu (udziałów akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki), natomiast po przeprowadzeniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się ilość akcji w obrocie, ale kapitalizacja rynkowa spółki pozostaje bez zmian" - czytamy dalej.

Podczas walnego akcjonariusze zdecydują także o podziale zysku za 2014 r. i wypłacie dywidendy.

"Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 2 636 733 011,44 zł w następujący sposób:
1) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 2 590 569 000,00 zł, tj. 30,00 na jedną akcję;
2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 36 164 011,44 zł
3) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10 000 000,00 zł" - czytamy w projektach uchwał.


Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy (dzień dywidendy), ustala się na 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 21 października 2015 roku, podano także.

Z zysku za 2013 r. PZU wypłaciło 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznaczało 54 zł na akcję.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.