W tym roku planuje emisję kolejnej serii papierów dłużnych o wartości rzędu 30-50 mln zł, poinformował prezes Casus Finanse Sławomir Szarek.

"Dzięki notowaniu obligacji na Catalyst zwiększyliśmy rozpoznawalność wśród inwestorów. Z kolei terminowy wykup potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową spółki. Obserwujemy coraz większy popyt na nasze papiery dłużne i zamierzamy nadal wykorzystywać je jako źródło finansowania. W tym roku planujemy emisję kolejnej serii papierów dłużnych o wartości rzędu 30-50 mln zł" - powiedział Szarek, cytowany w komunikacie.

Ostateczna wartość emisji będzie zależeć od potrzeb kapitałowych związanych z kupowanymi portfelami. "Uważam, że ten rok będzie rekordowy dla branży i chcemy wykorzystać dobrą koniunkturę" - podkreślił prezes.

Spółka poinformowała, że dokonała całkowitego, terminowego wykupu 100 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100,00 zł każda o łącznej wartości nominalnej równej 10 mln zł. Obligacje były przedmiotem obrotu w ramach ASO Catalyst.

Oprocentowanie wykupionych w terminie zapadalności obligacji wynosiło 4,85 pkt proc. ponad stawkę WIBOR6M. Jest to pierwsza z serii papierów dłużnych notowanych na Catalyst, którą wykupił Casus Finanse. Wcześniej emisje nie były wprowadzane do obrotu na prowadzonym przez GPW rynku.

Na koniec 2014 roku wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego w Casus Finanse wyniósł tylko 1,46. Obecna wartość wskaźnika utrzymywana jest poniżej 2,15, czyli maksymalnego poziomu zapisanego w warunkach emisji obligacji. Na Catalyst notowane są jeszcze dwie serie obligacji Casus Finanse o terminie zapadalności odpowiednio w listopadzie i  grudniu 2017 roku. Łączna wartość nominalna notowanych papierów wynosi 33,7 mln zł.

Obligacje nie są jedynym źródłem finansowania inwestycji w pakiety wierzytelności. W listopadzie ub. roku spółka została uczestnikiem oraz serwiserem w Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Profit. Do Casus Finanse należy 20 proc. wyemitowanych certyfikatów. W kwietniu została zamknięta kolejna subskrypcja certyfikatów o wartości 16 mln zł.

W związku z dużym zainteresowaniem klientów detalicznych inwestycjami w wierzytelności planowane są kolejne subskrypcje.

"Chcemy zaspokoić popyt zgłaszany przez inwestorów zainteresowanych kupnem certyfikatów naszego funduszu. W najbliższych tygodniach planujemy kolejne subskrypcje. Dzięki funduszowi Profit dywersyfikujemy źródła kapitału" - podkreślił Szarek.

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Profit administrowany jest przez Trigon TFI.

Casus Finanse to notowana na rynku Catalyst spółka zarządzająca wierzytelnościami. Istnieje od 1997 roku.