"Zarząd Comp (...) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5 252 460,81 zł w następujący sposób:

a) przeznaczyć kwotę w wysokości 5 236 981,94 na wypłatę dywidendy;

b) przeznaczyć kwotę w wysokości 15 478,87 na kapitał zapasowy.

Uwzględniając wyłączenie akcji własnych, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosłaby 1,06 zł." - czytamy w komunikacie.

Zarząd rekomenduje przyjęcie dnia ustalenia praw do dywidendy na 7 lipca 2015 r., zaś dnia wypłaty dywidendy na 23 lipca 2015 r., podano również.

"W przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w przedmiocie podziału zysku zgodnie z powyższą rekomendacją, zarząd planuje nabycie akcji własnych Comp S.A. w drodze powszechnego skupu przeprowadzonego w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku przez walne zgromadzenie, za łączną kwotę nie mniejszą niż 10,2 mln złotych." - czytamy dalej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.