"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 26 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 283 896 747,49 zł w następujący sposób:

1) przeznaczyć kwotę 57 988 640,00 zł do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
2) wyłączyć kwotę 225 908 107,49 zł od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3 września, a dzień wypłaty dywidendy na 24 września 2015 roku.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 32,00 zł, a liczba akcji uprawnionych do dywidendy wynosi 1 812 145.

"Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 WZA z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21.300 warrantów, w zamian za które osoby uprawnione będą miały prawo nabyć akcje serii L. W przypadku zrealizowania tych uprawnień przed dniem dywidendy, ilość akcji uprawnionych do wzięcia udziału w dywidendzie wyniesie 1 833 445 zaś wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję 31,62 zł" – czytamy dalej.

LPP zarządza 5 znanymi markami modowymi. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.