"Zarząd (...) powziął informację o prognozowanym przez spółkę zależną ZRUG Zabrze S.A. ujemnym wyniku finansowym netto za I półrocze 2015 roku w kwocie -3.009 tys. zł. Z szacunków zarządu Stalprofil S.A. wynika, iż prognozowana przez zarząd ZRUG Zabrze S.A. strata za I półrocze 2015r. pomniejszy skonsolidowany zysk grupy kapitałowej Stalprofil S.A., przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę około 3.400 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Mimo przewidywanej straty ZRUG Zabrze, Stalprofil spodziewa się, że skonsolidowany wynik grupy za I półrocze 2015 r. będzie dodatni, podkreślono.

"Ujemny wynik wykazany przez ZRUG Zabrze S.A. w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2015 uwzględnia szacowane koszty planowane do poniesienia do daty zakończenia zawartych kontraktów, a wpływ na jego poziom miały następujące zdarzenia:
- dodatkowe nieprzewidziane koszty związane z wydłużeniem terminu realizacji kontraktu zawartego z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN700 o długości 204km, relacji Szczecin - Gdańsk, Etap II – IV,
- mniejsza od zakładanej, ujemna rentowność szacowana na kontrakcie zawartym z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu o długości 41km, DN500 relacji węzeł Gałów - węzeł Kiełczów" - czytamy dalej.

Winę za opóźnienia i powstanie w dużym stopniu ponoszą podwykonawcy, głównie Instalgaz Andrzej Szulc będąca głównym podwykonawcą przy budowie gazociągu Szczecin - Gdańsk oraz członkiem konsorcjum wykonawczego gazociągu Gałów - Kiełczów. ZRUG Zabrze przejął od podwykonawców wadliwie wykonywane roboty, realizując je we własnym zakresie lub wprowadzając innych podwykonawców w ramach wykonawstwa zastępczego. Koszty wykonawstwa zastępczego i usuwania wad są sukcesywnie przenoszone na rzecz niesolidnych podwykonawców, lecz część z tych kosztów obciążyło spółkę, generując ujemny wynik finansowy, wyjaśnia spółka.

"Wydłużające się procedury związane z odbiorem końcowym gazociągu Szczecin - Gdańsk powodują, iż istnieje ryzyko związane z opóźnieniem realizacji kontraktu, w tym ryzyko dalszego pogorszenia oszacowanego przez ZRUG Zabrze S.A. wyniku finansowego. Pełna ocena negatywnych skutków opóźnień w realizacji kontraktu na wynik spółki i grupy kapitałowej będzie możliwa po jego zakończeniu" - podsumowano w materiale.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 740 mln zł w 2014 r.