"Bank kontynuował wzrost dzięki utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu wolumenów, znacznie powyżej średniej w sektorze, zarówno w depozytach +9,3% r/r jak i w kredytach +10,1% r/r, ze szczególnie wysokim wzrostem sprzedaży pożyczek gotówkowych w pierwszym półroczu +21,4% r/r" - czytamy w raporcie.

W segmencie klientów  indywidualnych w I półroczu 2015 roku działania banku koncentrowały się na kluczowych produktach kredytowych (Pożyczka Ekspresowa, kredyty mieszkaniowe).

Łączna wartość nowych kredytów udzielonych w tym okresie wyniosła 6,6 mld zł i była o 8% wyższa w porównaniu do I półrocza 2014 roku. Bank kontynuował również działania skierowane na akwizycję klientów, które przełożyły się na pozyskanie 158,1 tys. nowych klientów.

W I półroczu 2015 roku wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez bank wyniosła ponad 3,4 mld zł a udział rynkowy banku w tym segmencie na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 18% (wg wolumenu). Bank aktywnie uczestniczył w sprzedaży kredytu mieszkaniowego "Mieszkanie dla Młodych" (MdM). W I półroczu 2015 roku udział rynkowy Pekao w sprzedaży tych kredytów wyniósł 40%.

Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec czerwca 2015 r. wyniosły 75 394,2 mln zł i były wyższe o 3 465,4 mln zł, tj. 4,8% niż na koniec 2014 r.

Finansowanie działalności klientów razem, na koniec czerwca 2015 r. wyniosło 127 133,1 mln zł i było wyższe o 10,1% w skali roku.

"W I półroczu 2015 roku bank koncentrował działania na uatrakcyjnianiu oferty produktowej, pozyskiwaniu nowych klientów oraz wzmacnianiu pozycji rynkowej w obszarze mikro i małych firm, w tym również w sektorze agro. Łączna wartość nowych kredytów udzielonych w tym okresie wyniosła 1,2 mld zł i była o 17% wyższa w porównaniu do I półrocza 2014 roku" - czytamy także.

Relacja kredytów netto do depozytów w wyniosła 93,4% na koniec czerwca 2015 r.

"Pozwala to, w powiązaniu z mocną strukturą kapitałową, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy" - podano także.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.