"Emitent pod warunkiem opłacenia przez inwestorów przydzielonych obligacji na zasadach przewidzianych w ostatecznych warunkach emisji obligacji, przydzielił 600 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 60 000 000 złotych" - podała spółka w komunikacie.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez Best w ramach publicznego programu, spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji na Catalyst.

Best oraz fundusze zarządzane przez Best TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione.

W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł).

Po zakończeniu oferty obligacji serii L1 o wartości 60 mln zł, łączna wartość publicznych emisji obligacji Best sięgnie 210 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w 70%.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.