Sare

Prospekt emisyjny Sare, wraz z wnioskiem jego o zatwierdzenie, został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. "Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się przez emitenta o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW akcji serii A, akcji serii B, oraz akcji serii C i praw do akcji serii C. Na podstawie prospektu ofertą objętych będzie nie więcej niż 543.478 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Złożenie wniosku jest kolejnym etapem realizacji strategii rozwoju emitenta" – czytamy w komunikacie.

Elemental Holding

Inwestorzy branżowi z Japonii i Korei Południowej weszli do akcjonariatu Elemental Holding w wyniku transakcji zakupu akcji od Reventon FIZ - spółki kontrolowanej przez prezesa Elemental, wynika z informacji ISBnews. Wczoraj wieczorem poinformowano, że Reventon FIZ zmniejszył udziały w ogólnej licznbie głosów na walnym Elemental do 28,48% w wyniku zbycia poza rynkiem regulowanym 15 mln akcji Elemental, uprawniających do 9,46% głosów. >>>>

Columbus Capital

Reklama

Zarząd Columbus Capital widzi możliwość przejścia na rynek główny GPW w Warszawie na przełomie 2016/2017 r., poinformował ISBnews prezes January Ciszewski. W opublikowanej strategii na lata 2015-2016 spółka, jako Columbus Energy, zakłada koncentrację na segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz na segmencie inwestycyjnym. >>>>

Redan, TXM

TXM - spółka zależna Redanu - złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego oferty i dopuszczenia akcji TXM do obrotu na rynku regulowanym, podał Redan. >>>>

LW Boganka, Enea

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka uznaje wezwanie ogłoszone przez Eneę za zgodne z interesem spółki a cenę oferowaną przez wzywającego za godziwą, podała spółka. >>>>

Global City

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wykluczyła 28 września akcje Global City Holdings N.V. w związku z przeprowadzonym dobrowolnym skupem akcji własnych, podała spółka. >>>>

Astarta

International Finance Corporation (IFC) zatwierdził 35 mln USD finansowania dla Astarta Holding w postaci linii kredytu obrotowego, podała spółka. "Projekt ten pozwoli spółce na zabezpieczenie finansowania kapitału obrotowego w celu zgromadzenia zapasów soi podczas sezonu żniw, co pozwoli spółce osiągnąć stały dopływ surowca do przetwórstwa i ograniczy zmienność marży" - czytamy w komunikacie.

Best, Kredyt Inkaso

Zarządy Best i Kredyt Inkaso zawarły umowę, która zakłada, że połączenie spółek zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na Best jako spółkę przejmującą, podał Best. Fuzja firm pozwoli stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności w Europie. >>>>

PGE

Stopień zaawansowania budowy bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW w Elektrociepłowni Gorzów Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) osiągnął 70%, podała spółka. Oddanie do użytku nowej jednostki planowane jest na marzec 2016 r. >>>>

iAlbatros, SMT

iAlbatros SAS rozszerzyła współpracę z francuskim biurem podróży Globeo Travel. W 2013 roku szacowana roczna wartość kontraktu wynosiła 3,5 mln euro, a obecnie w wyniku pozyskania 3 nowych klientów wzrosła do 11,8 mln, podało SMT. "W wyniku rozszerzenia współpracy szacowana roczna wartość umowy z Globeo Travel podwyższyła się o 8,3 mln euro. Aktualnie całkowita wartość kontraktu wynosi około 11,8 mln euro rocznie, jednak ostateczna wartość przychodów będzie zależna od liczby i rodzaju rezerwacji hotelowych faktycznie dokonanych w systemie iAlbatros" - czytamy w komunikacie.

GTC

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) w ramach wykonywania prawa poboru złożyli zapisy podstawowe na prawie 100% oferowanych akcji serii K. W sumie, liczba zapisów wyniosła ponad 146 mln akcji, co oznacza, że przekroczyła liczbę oferowanych akcji serii K o 34%, podało GTC. >>>>

Grupa Integer.pl

Projekt opracowany przez Grupę Integer.pl otrzyma dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Kwota wnioskowanego przez spółkę dofinansowania to ponad 10 mln zł. >>>>

AnaCap Group Holdings, FM Banku PBP

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na nabycie przez AnaCap Group Holdings akcji FM Banku PBP w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja. >>>>

Buwog

Buwog odnotował 96,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2015/2016 (1 maja - 31 lipca 2015 r.) wobec 6,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Budimex

Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Białymstoku umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i Odcinek B, podała spółka. Wartość umowy to 243,46 mln zł netto. >>>>

Velto Cars

Velto Cars zamierza przejść na rynek główny GPW na początku przyszłego roku, a następnie - dokonać emisji, z której chce pozyskać ok. 50 mln zł i wypłacić dywidendę już za 2016 r. Ponadto spółka będzie skokowo zwiększać przychody i zyski oraz rozbudowywać flotę aut zastępczych, na wynajem i luksusowych. Do końca roku liczy na sfinalizowanie 4 akwizycji, które pozwolą powiększyć flotę aut zastępczych do ok. 1,5 tys. sztuk, poinformował prezes Krzysztof Szczupak. >>>>

ZA Puławy, PGNiG

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol SA. Umowy będą obowiązywać od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., a ich szacunkowa łączna wartość wynosi 164 mln zł, podała spółka. "Gaz ziemny jest podstawowym surowcem do produkcji nawozów azotowych. W Puławach rocznie wykorzystujemy około 1 mld m3 tego surowca. Dzięki postępującej liberalizacji rynku gazu ziemnego korzystamy ze wszelkich dostępnych sposobów, by jak najefektywniej zaopatrywać spółkę w ten strategiczny surowiec. Nowych dostawców gazu ziemnego wyłoniliśmy w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego" - powiedział prezes spółki Marian Rybak, cytowany w komunikacie.

PKP Cargo

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo podjęło uchwały ws. odwołania Krzysztofa Czarnoty oraz Marka Podskalnego ze składu rady nadzorczej, podała spółka. >>>>

Famur

Konsorcjum Famuru i GMAX Group jest na zaawansowanym etapie negocjacji z kontrahentem mongolskim Shivee-Ovoo JSC, obejmującym proces uzyskania zgód i gwarancji instytucji rządowych lub finansowych, w efekcie których, może dojść do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie dostawa maszyn i urządzeń do kopalni odkrywkowej, o szacowanej wartości 20 mln euro, podał Famur.

PZU

Grupa PZU dokonała zmian w zakresie podziału odpowiedzialności według poszczególnych segmentów klientów - indywidualnych i korporacyjnych - w celu realizacji ambitnych założeń strategii PZU 3.0, poinformował prezes PZU i przewodniczący RN PZU Życie Andrzej Klesyk. Witold Jaworski obejmie funkcję prezesa PZU Życie zastępując Dariusza Krzewinę. Krzewina będzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego.>>>>

Newag

Konsorcjum Newagu, Siemens A.G. w Wiedniu oraz Siemens EOOD w Sofii (pod nazwą SIMETRO) zawarło umowę z Metropolitan EAD na rozbudowę metra w Sofii, poprzez dostawę pojazdów metra oraz systemu kontroli ruchu za łącznie maks. 905 mln zł netto (uwzględniając dodatkową opcję), podała spółka. Na Newag przypadnie szacunkowo maks. 236,6 mln zł (uwzględniając dodatkową opcję). >>>>