Marża odsetkowa netto Banku Zachodniego WBK zwiększyła się w skali kwartału do 3,57 proc. w III kw. dzięki wzrostowi portfela kredytów gotówkowych i kredytów dla przedsiębiorstw oraz środków na rachunkach bieżących, podał bank.

"Wzrost marży odsetkowej netto w III kwartale z 3,48% do 3,57% wynika z kierunku rozwoju wolumenów biznesowych i ich struktury m.in. pod wpływem proaktywnych działań grupy w zakresie akwizycji, promocji oraz zarządzania parametrami oferty produktowej (wzrost portfela kredytów gotówkowych i kredytów dla przedsiębiorstw; wzrost bazy depozytowej ogółem, głównie za sprawą środków bieżących)"- czytamy w raporcie kwartalnym.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r. kwartalna marża odsetkowa netto utrzymywała się na relatywnie stabilnym poziomie i wyniosła 3,5% wobec 3,79% rok wcześniej ( w ujęciu narastającym).

"W porównaniu z rokiem poprzednim marża wyraźnie się obniżyła, odzwierciedlając rozwój rynkowych stóp procentowych i ich negatywny wpływ na przychody odsetkowe z portfeli należności kredytowych, a także działania grupy zmierzające do zwiększenia dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zbudowania stabilnej bazy depozytowej w oparciu o siłę relacji z klientami"- czytamy dalej.

Po trzech kwartałach 2015 r. wynik z tytułu odsetek osiągnął wartość 3 172,9 mln zł i zwiększył się o 8,4% r/r.

Bank podał, że wzrost wyniku z tytułu odsetek w warunkach obniżających się stóp procentowych jest efektem rozszerzenia zakresu konsolidacji o grupę Santander Consumer Bank, specjalizującą się w kredytach konsumenckich.

Wynik z tytułu prowizji za trzy kwartały 2015 r. wyniósł 1 443,9 mln zł i przekroczył ubiegłoroczny poziom o 4,9% r/r.

Po trzech kwartałach 2015 r. wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyniósł 264,2 mln zł i zwiększył się w skali roku o 197,7 mln zł.

Po trzech kwartałach br. dochody ogółem grupy BZ WBK wyniosły 5 797,5 mln zł i zwiększyły się o 22,4% r/r, a po wyłączeniu jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych (częściowe zbycie udziałów i utrata kontroli nad spółkami BZ WBK-Aviva TUnŻ i BZ WBK-Aviva TUO) w wysokości 523 mln zł były wyższe o 11,4% r/r

Wartość odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych wyniosła 554,3 mln zł i zwiększyła się o 0,4% r/r. Udział w tej pozycji grupy SCB to 51,2 mln zł wobec 28 mln zł ujętych w analogicznym okresie 2014 r.

Całkowite koszty osiągnęły poziom 2 483,2 mln zł i były wyższe o 10,5% r/r. Po wyłączeniu kosztów integracji (42,5 mln zł za trzy kw. br. i 134,5 mln zł rok wcześniej) kosztów operacyjnych grupy SCB oraz spółek BZ WBK-Aviva TUO i BZ WBK-Aviva TUnŻ, a także amortyzacji powstałej w procesie alokacji ceny nabycia ww. towarzystw ubezpieczeniowych (63,3 mln zł za trzy kw.2014 r.) i korekty wynikającej z utraty kontroli (6,2 mln zł w 2015 r.), porównywalne koszty ogółem wzrosły o 7,3% r/r, głównie pod wpływem opłat należnych regulatorom rynku.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 47,1% na koniec września wobec 47,4% rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.