Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Korzyści z wprowadzonych zmian to m.in. możliwość monitorowania i nadzorowania ryzyka, jakie mogą generować te podmioty, zwiększenie bezpieczeństwa aktywów zarządzanych funduszy i ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze.

"Dzięki wprowadzeniu ram prawnych regulujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) możliwe będzie monitorowanie i nadzorowanie ryzyka systemowego, jakie mogą generować te podmioty dla stabilności finansowej oraz inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników rynku finansowego" - czytamy w komunikacie.

Ponadto:

- przewidziany projektem paszport dla ZAFI umożliwi tym podmiotom zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z siedzibą w innych państwach członkowskich oraz oferowanie praw uczestnictwa krajowych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w innych państwach członkowskich,

- wzmocnienie wymogów dotyczących obowiązków i odpowiedzialności depozytariuszy powinno wpłynąć na bezpieczeństwo aktywów zarządzanych funduszy, a zarazem bezpieczeństwo środków powierzonych w zarządzanie tym instytucjom,

- wprowadzenie konieczności opracowania przez zarządzających funduszami polityki wynagrodzeń powinno ograniczyć skłonność do ryzyka zarządzających funduszami, co wpłynie na ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze,

- zwiększenie poziomu maksymalnych sankcji administracyjnych powinno w sposób prewencyjny przeciwdziałać naruszaniu prawa przez zarządzających funduszami, podano również.

Nowe regulacje są niezbędne ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa: dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI) oraz dyrektywy 2014/91/UE zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (dyrektywa UCITS V), wyjaśnia CIR.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

>>> Czytaj też: Polska zrezygnowała z euro? W rządzie nie ma już pełnomocnika ds. wspólnej waluty