Prospekt emisyjny Everest Investments, sporządzony w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji stanowiących łącznie 85,52% kapitału i głosów, został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, podała spółka.

Dokument został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,F,G,H do obrotu na rynku regulowanym łącznie z wnioskiem o zatwierdzenie tego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Akcje wprowadzane stanowią łącznie 85,52% w kapitale zakładowym i uprawniają do 85,52% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Everest Investments poinformował w odrębnym komunikacie o objęciu ponad 5% akcji Auris Investments Management.

"Dla grupy Everest jest to strategiczne partnerstwo i krok w kierunku rozwoju oferty produktowej. Rada nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu mnie do zarządu DM co ułatwi współpracę między podmiotami. Współdziałanie z domem maklerskim prowadzącym działalność asset management wpisuje się w model biznesowy Grupy Kapitałowej Everest Investments. Zarząd spółki nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w Auris IM w przyszłości" – podano w informacji.

Everest Investments jest spółką holdingową budującą międzynarodową grupę zarządzającą aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, adresującą swoje usługi zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i detalicznych. Inicjatorem projektu i jego głównym akcjonariuszem jest Piotr Sieradzan. Everest Investments jest spółką notowaną na rynku regulowanym GPW.