"Nadany spółce rating odzwierciedla jej ogólnie dobrą sytuację finansową, umiarkowany poziom zadłużenia oraz zadowalającą płynność finansową. Do silnych stron spółki EuroRating zalicza dobrą dywersyfikację geograficzną prowadzonych obecnie projektów deweloperskich, a także efektywny model biznesowy, ograniczający zapotrzebowanie na kapitał oraz jednocześnie pozwalający na generowanie wysokiej rentowności sprzedaży i wysokich stóp zwrotu z zaangażowanego majątku" - czytamy w uzasadnieniu.

Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki, agencja pozytywnie ocenia również realizowaną przez Murapol politykę dywidendową, zakładającą reinwestowanie 90% wypracowywanych zysków. Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast stosunkowo wysoką cykliczność koniunktury na rynku mieszkaniowym, która jest w dużym stopniu uzależniona od zmian czynników makroekonomicznych i regulacji prawno-podatkowych, podano również.

>>> Czytaj też: Obligacje serii P Murapolu zadebiutują we wtorek na Catalyst

Przy ocenie wiarygodności finansowej Murapolu agencja uwzględniła także obecnie relatywnie niższą transparentność sprawozdawczości finansowej spółki, związaną z włączeniem większości biznesu deweloperskiego w struktury zamkniętych funduszy inwestycyjnych i przejściem spółki od 2014 roku na sprawozdawczość jednostki inwestycyjnej. EuroRating zwraca także uwagę na coraz wyższe uzależnienie spółki od finansowania na rynku kapitałowym: według stanu na koniec 2015 roku, Murapol miał wyemitowane cztery serie obligacji o łącznej wartości 91,6 mln zł, co stanowiło nieco ponad połowę długu oprocentowanego grupy Murapol oraz ponad 1/4 łącznych zobowiązań. Spółka podatna jest więc w coraz większym stopniu na ewentualne wahania awersji inwestorów do ryzyka.

Murapol jest również pierwszą na polskim rynku spółką deweloperską, która uzyskała niezależną ocenę ryzyka kredytowego w postaci ratingu nadanego przez agencję ratingową, podkreślono.

>>> Czytaj też: Boom na mieszkania w Polsce. Deweloperzy znów idą po rekord

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. W 2015 r. Murapol, sprzedał 2 400 mieszkań (26-proc. wzrost r/r).