Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Murapol rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja.

"Nadany spółce rating odzwierciedla jej ogólnie dobrą sytuację finansową, umiarkowany poziom zadłużenia oraz zadowalającą płynność finansową. Do silnych stron spółki EuroRating zalicza dobrą dywersyfikację geograficzną prowadzonych obecnie projektów deweloperskich, a także efektywny model biznesowy, ograniczający zapotrzebowanie na kapitał oraz jednocześnie pozwalający na generowanie wysokiej rentowności sprzedaży i wysokich stóp zwrotu z zaangażowanego majątku" - czytamy w uzasadnieniu.

Z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego spółki, agencja pozytywnie ocenia również realizowaną przez Murapol politykę dywidendową, zakładającą reinwestowanie 90% wypracowywanych zysków. Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast stosunkowo wysoką cykliczność koniunktury na rynku mieszkaniowym, która jest w dużym stopniu uzależniona od zmian czynników makroekonomicznych i regulacji prawno-podatkowych, podano również.

Reklama

>>> Czytaj też: Obligacje serii P Murapolu zadebiutują we wtorek na Catalyst

Przy ocenie wiarygodności finansowej Murapolu agencja uwzględniła także obecnie relatywnie niższą transparentność sprawozdawczości finansowej spółki, związaną z włączeniem większości biznesu deweloperskiego w struktury zamkniętych funduszy inwestycyjnych i przejściem spółki od 2014 roku na sprawozdawczość jednostki inwestycyjnej. EuroRating zwraca także uwagę na coraz wyższe uzależnienie spółki od finansowania na rynku kapitałowym: według stanu na koniec 2015 roku, Murapol miał wyemitowane cztery serie obligacji o łącznej wartości 91,6 mln zł, co stanowiło nieco ponad połowę długu oprocentowanego grupy Murapol oraz ponad 1/4 łącznych zobowiązań. Spółka podatna jest więc w coraz większym stopniu na ewentualne wahania awersji inwestorów do ryzyka.

Murapol jest również pierwszą na polskim rynku spółką deweloperską, która uzyskała niezależną ocenę ryzyka kredytowego w postaci ratingu nadanego przez agencję ratingową, podkreślono.

>>> Czytaj też: Boom na mieszkania w Polsce. Deweloperzy znów idą po rekord

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. W 2015 r. Murapol, sprzedał 2 400 mieszkań (26-proc. wzrost r/r).