Kredyt Inkaso

Obligacje serii Y Kredyt Inkaso o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł zadebiutują na Catalyst w czwartek, 25 lutego, podała giełda. "Zarząd giełdy postanawia: określić dzień 25 lutego 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40 000 obligacji na okaziciela serii Y spółki Kredyt Inkaso S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w komunikacie. W grudniu ub.r. Kredyt Inkaso wyemitowało 40 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Okres zapadalności obligacji wynosi trzy lata i sześć miesięcy, a dzień wykupu obligacji nastąpi 21 czerwca 2019 roku.

Introl

Introl odnotował 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 9,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Reklama

Ferro

Zarząd Ferro uważa, że wezwanie ogłoszone przez Palmyra na akcje spółki jest zgodne z jej interesem, jednak cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Stalprodukt

Stalprodukt odnotował 51,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 26,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Ergis

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ergis wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych, w celu ich umorzenia, poinformowała firma. "Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego spółki, zaś cena nabycia akcji własnych nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10,00 zł za jedną akcję" - czytamy w uchwale. Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych do dnia 31 grudnia 2018 r., podano również.

BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas podtrzymuje zamiar redukcji zatrudnienia o 1,8 tys. osób i zakończenie tego procesu w tym roku. Bank osiągnął natomiast już docelową zakładaną liczbę placówek - ok. 500, poinformował członek zarządu BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny za obszar bankowości MŚP i Agro Bartosz Urbaniak. Czytaj więcej >>>>

Po rekordowym dla segmentu agro w BGŻ BNP Paribas ubiegłym roku, bank oczekuje dalszego wzrostu udziału w rynku agro i wolumenu kredytów dla rolników, poinformował ISBnews członek zarządu BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny za obszar bankowości MŚP i agro Bartosz Urbaniak. W tym roku bank spodziewa się zwiększenia portfela kredytów klientów sektora rolno-spożywczego o 0,7-1 mld zł netto. Czytaj więcej >>>>

S4E, ML Systems

S4E podpisała z firmą ML Systems umowę o współpracy, na mocy której S4E będzie rozwijać kanał sprzedaży produktów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o fotowoltaikę, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

InPost , Integer.pl

InPost wdrożył usługę nadawania paczek z Allegro o dowolnej porze za pomocą jednego z ponad 1800 paczkomatów w Polsce, poinformowała spółka. Czytaj więcej >>>>

Play, P4

P4 - operator sieci Play - osiągnął 1,47 mld zł przychodów operacyjnych w IV kw. 2015 r. (wzrost o 22% r/r). Skorygowana EBITDA wyniosła 425 mln zł (wzrost o 47% r/r), przy marży na poziomie 28,9% (wobec 23,9% rok wcześniej), poinformował operator. Liczba klientów operatora sięgnęła na koniec ub.r. 14,15 mln., co dało mu 25,2% udziału w rynku. Czytaj więcej >>>>

KGHM

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała na stanowisko wiceprezesa spółki ds. finansowych Stefana Świątkowskiego, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

FM Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marka Kulczyckiego na stanowisko prezesa FM Banku PBP podała Komisja. "KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: pana Marka Kulczyckiego na stanowisko prezesa zarządu FM Banku PBP SA" - czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza FM Banku powołała Kulczyckiego na stanowisko prezesa w październiku 2015 r.

Marvipol

Marvipol rozpoczął przedsprzedaż 190 lokali w I etapie inwestycji Riviera Park w Warszawie, podała spółka. Dla Marvipolu oznacza to rozpoczęcie drugiego, obok Central Park Ursynów, projektu wieloetapowego, które zgodnie ze strategią stanowią filary sprzedaży spółki. "Naszą ambicją jest zwiększenie w bieżącym roku, w stosunku do 2015 r., liczby zawartych umów sprzedaży mieszkań o co najmniej 20%. Wzbogacenie oferty m.in. o mieszkania w Riviera Park to pierwszy krok w kierunku realizacji tego ambitnego celu" - skomentował członek zarządu Mariusz Poławski, cytowany w komunikacie.

Kofola

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła Kofoli na zniesienie dematerializacji akcji o 16 marca br., podała Komisja. "Komisja jednogłośnie zezwoliła Kofola SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 15 marca 2016 r." - czytamy w komunikacie. W połowie września Kofola nabyła nieprowadzącą wcześniej działalności czeską spółkę Kofola CeskoSlovensko (Kofola CS) w ramach działań mających na celu przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych. W grudniu ub.r. Kofola CS zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Grupa Żywiec

Zarząd Grupy Żywiec przedstawi walnemu zgromadzeniu propozycję przeznaczenia 272,69 mln zł z funduszu rezerwowego i części zysku za 2015 r. na dywidendę, co daje 35 zł na akcję, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

ING Bank Śląski

ING Banku Śląski zawarł z ING Bank N.V. umowę pożyczki podporządkowanej o wartości 150 mln euro (równowartość wg kursu średniego NBP z 23 lutego wynosi 654,825 mln zł), podał bank. "Pożyczka została udzielona na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)" -czytamy w komunikacie. Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę. Bank podał,że wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier II.