Zysk operacyjny wyniósł 169,03 mln zł wobec 57,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 972,88 mln zł w 2015 r. wobec 880,32 mln zł rok wcześniej.

„W 2015 roku Grupa Kapitałowa Kogeneracja odniosła znaczny sukces wypracowując wynik finansowy netto w wysokości ponad 126 mln zł, czyli 2,5-krotnie wyższy niż w roku poprzednim. Osiągnięcie to jest rezultatem przede wszystkim konsekwentnie prowadzonych działań proefektywnościowych, zarówno w Kogeneracja jako spółce dominującej, jak i w EC Zielona Góra jako spółce zależnej. W efekcie zwiększono sprawność procesów produkcyjnych, spadła awaryjność urządzeń i zmniejszyły się jednostkowe koszty zmienne. Do uzyskania dobrego wyniku finansowego przyczyniły się również wdrożone programy oszczędnościowe w obszarze kosztów stałych, a także wzrost cen energii elektrycznej w roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego" – napisał prezes Wojciech Heydel w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 141,74 mln zł wobec 168,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.