Zysk netto ogółem (uwzględniający udziały niesprawujące kontroli) wyniósł 44,42 mln zł wobec 75 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 121,11 mln zł wobec 95,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 820,95 mln zł w 2015 r. wobec 710,92 mln zł rok wcześniej.

"Zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł o 30%, z 120,2 do 156,0 mln zł. Poprawa EBITDA nastąpiła głównie poprzez szybki rozwój spółek, które stały się częścią Grupy w 2013 i 2014 r., tj. Ivopol oraz Europa Systems (Segment pozostały), jak również dalszy rozwój podstawowego segment sklejkowego (EBITDA +12% r/r) oraz zarządzania wierzytelnościami (EBITDA +14% r/r). Segmenty meblowy, handlowym oraz nieruchomości miały wyniki niższe niż w 2014 r., jednak straty te zostały z nawiązką nadrobione przez segmenty wymienione wyżej. Zysk netto wyniósł 44 mln zł, a bez uwzględniania 53,1 mln zł odpisu na utratę wartości inwestycji w DTP S.A. wartość ta wyniosłaby 97,5 mln zł, wobec 75,0 mln zł zysku netto w 2014 r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,2 mln zł (wobec 60,8 mln zł w 2014 r.) - podobnie, wartość ta jest obciążona odpisem na utratę wartości DTP" - napisał prezes Daniel Mzyk w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 9,9 mln zł wobec 14,31 mln zł straty rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.