W środę, 13 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00 na połączonym posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju mają przedstawić informację na temat Programu konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego.

"Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju konsultują przewidywane w projekcie Krajowego Programu Reform skutki reform strukturalnych, które w przypadku działań zaplanowanych na rok bieżący powinny wynikać z ustawy budżetowej. Ponadto, KPR i Program konwergencji będą oparte na tej samej prognozie makroekonomicznej, która standardowo jest finalizowana w kwietniu" - napisano w informacji na temat projektu Programu konwergencji, jaką przedstawiciele MF i MR mają przedstawić w środę na komisji sejmowej.

"Wymogi unijne sprawiają jednak, że przedstawienie prognozy makroekonomicznej i budżetowej z projektu tegorocznego Programu nie jest jeszcze możliwe. Prognoza ta powinna bowiem być spójna z tzw. wiosenną notyfikacją fiskalną sporządzaną przez Główny Urząd Statystyczny do końca marca i w kolejnych tygodniach weryfikowaną przez Eurostat. Z tego względu prace prognostyczne w Ministerstwie Finansów są prowadzone także w kwietniu. Wieloetapowym konsultacjom, w tym ze związkami zawodowymi podlegać będzie jednak projekt ustawy budżetowej opracowanej na podstawie prognoz zawartych w Programie" - dodano.

W informacji zapisano, że priorytetowym celem rządu jest wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego przy prowadzeniu polityki budżetowej w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego, takich jak w szczególności stabilizująca reguła wydatkowa oraz limit 3 proc. PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Reklama

"Nowe rozwiązania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej będą implementowane w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych, stanowiącej niezbędny warunek dla stabilności makroekonomicznej i, w konsekwencji, długofalowego wzrostu gospodarczego. Przestrzeń fiskalną dla wspierania inkluzywnego wzrostu zapewni poprawa ściągalności należnych podatków" - napisano.

W informacji podano, że kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" przyjęty przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 r.

"Przewiduje on zwiększenie potencjału polskiej gospodarki poprzez budowę silnego przemysłu, wspieranie inwestycji oraz tworzenie przyjaznego otoczenia instytucjonalno-prawnego dla powstawania, wzmocnienia i ekspansji zagranicznej polskiego biznesu przy efektywnym wykorzystaniu środków krajowych i zagranicznych" - napisano.

"Konkretne działania na rzecz realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zostaną zaprezentowane w opracowywanej obecnie strategii. Strategia ustali również system koordynacji jej wdrażania, wyznaczając szczegółowe role podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego" - dodano.

W przygotowanej na komisję sejmową informacji podkreślono, że opracowywana obecnie aktualizacja programu konwergencji będzie odzwierciedlała determinację rządu, by ograniczać nierównowagę finansów publicznych w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju oraz sprzyjający włączeniu społecznemu.

"Zawarty w Programie scenariusz makro-fiskalny na lata 2016-19, nad którym trwają obecnie prace, będzie uwzględniał priorytety polityki Rządu obejmujące w szczególności zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku i wieku emerytalnego, z drugiej zaś przedstawione zostaną działania na rzecz zwiększenia ściągalności podatków" - napisano.

"Rząd pozostaje zorientowany na osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego, czyli deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB. Osiągnięcie MTO i utrzymanie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych znacznie poniżej wartości referencyjnej 60 proc. PKB zostanie zapewnione w szczególności poprzez przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej" - napisano w informacji.

Z wcześniejszych, nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w aktualizacji programu konwergencji, którą do końca kwietnia MF przekaże Komisji Europejskiej oraz Radzie Ecofin, resort zapisze wzrost PKB w 2017 r. na poziomie 3,9 proc., w 2018 roku na poziomie 4,0 proc., a w 2019 roku na poziomie 4,1 proc.

Zgodnie z harmonogramem dalszych prac nad Program konwergencji – Aktualizacja 2016 na 26 kwietnia planowane jest przyjęcie przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019, zawierającego Program konwergencji - aktualizacja 2016. Do 30 kwietnia planowane jest przekazanie go do KE i Rady UE. (PAP)