"Głównym celem działań zarządu spółki jest zmiana struktury finansowania grupy kapitałowej spółki, w szczególności jej centralizacja umożliwiająca bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek" – czytamy w komunikacie.

Rozważane finansowanie zakłada pozyskanie środków poprzez: emisję lub emisje obligacji denominowanych w walucie PLN, które miałyby zostać wyemitowane przez spółkę w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150 mln zł (Program Emisji Obligacji); lub nadrzędne kredyty terminowe i odnawialne do łącznych kwot 85 700 000 euro oraz 47 000 000 zł, które miałyby zostać udzielone spółce przez grupę banków lub instytucji kredytowych, zaznaczono w informacji.

"Pozyskanie środków w ramach rozważanego finansowania nastąpi bądź łącznie z tytułu Programu Emisji Obligacji oraz kredytów (w takim przypadku kwota kredytów zostanie odpowiednio zmniejszona o wartość obligacji wyemitowanych jednocześnie z pozyskaniem środków z kredytów w ramach Programu Emisji Obligacji), bądź jedynie poprzez kredyty" – czytamy dalej.

W przypadku realizacji finansowania konieczne będzie ustanowienie stosownych zabezpieczeń oraz zawarcie umów dodatkowych. Zarząd spółki rozważa możliwość ustanowienia zabezpieczeń w zakresie zgodnym z praktyką rynkową w podobnych transakcjach, w szczególności zastawu rejestrowego lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część (zastaw), podano również.

"W związku z powyższym zarząd spółki podejmie kroki zmierzające do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, niezbędnego do ustanowienia zastawu. Wskazana powyżej decyzja zarządu spółki jest wstępna i może ulec zmianie. W szczególności zarząd spółki może postanowić o odstąpieniu od realizacji części lub całości wskazanych powyżej kroków. Dodatkowo, zarząd spółki informuje, iż prowadzi rozmowy z bankami lub instytucjami kredytowymi w sprawie ich zaangażowania w finansowanie, jednak obecnie żadna wiążąca decyzja w tym zakresie nie została podjęta" – podsumowano w informacji.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)