Rok temu, w pierwszym kwartale 2015 r., zanotowano wzrost o 14,6 proc. rdr.

Nakłady na budynki i budowle w pierwszym kwartale 2016 r. zmniejszyły się o 10,4 proc.; nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia obniżyły się o 8,6 proc., natomiast na środki transportu wzrosły o 0,9 proc. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 64,0 proc. (przed rokiem 62,2 proc.).

Największy spadek nakładów (w cenach bieżących) wystąpił w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 53,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 35,0 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 38,3 proc. wobec spadku o 8,4 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16,7 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 76,1 proc.).

Wzrosły natomiast nakłady m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 24,8 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 5,7 proc.), w przetwórstwie przemysłowym (o 8,9 proc. wobec wzrostu o 18,8 proc. rok wcześniej), informacji i komunikacji (o 5,9 proc. wobec wzrostu o 2,2 proc. w 2015 r.).

Reklama

GUS wskazał jednocześnie, że przychody firm z całokształtu działalności były wyższe o 2,1 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 1,8 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności rosły w skali roku w tempie 2,2 proc.

"Zysk netto wyniósł 34,0 mld zł i był wyższy o 6,8 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 8,6 mld zł i zwiększyła się o 0,6 proc. Zysk netto wykazało 69,1 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 68,7 proc. przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 76,1 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,4 proc. przed rokiem)" - podano w komunikacie.

Zgodnie z danymi GUS w przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,9 proc. firm (przed rokiem 75,5 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 81,6 proc. (wobec odpowiednio 87,1 proc. przed rokiem).

Według Andrzeja Halesiaka z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw za I kw. 2016 r. świadczą o dobrej kondycji firm, a odnotowany zysk netto był najlepszym wynikiem w historii, biorąc pod uwagę wyniki I kw.

"Ta dobra kondycja to pochodna dobrej koniunktury w kraju, ale także relatywnie korzystnych warunków panujących w strefie euro. W tym kontekście martwi spadek nakładów inwestycyjnych. Dane w tym względzie potwierdzają, że to mniejsza skłonność firm do inwestowania stała za znaczącym spowolnieniem tempa wzrostu PKB w I kw. 2016 r." - wskazał Halesiak.

Według niego na skłonność firm do inwestowania wpływają w największej mierze: opóźnienie w realizacji projektów z nowej perspektywy budżetowej UE i wzrost poziomu niepewności co do kształtu przyszłej polityki gospodarczej i rozwiązań podatkowych.

"W kolejnych kwartałach na wyniki firm w coraz większym stopniu wpływać będzie rosnąca presja płacowa. Także w tym kontekście potrzebny byłby rychły powrót inwestycji na ścieżkę wzrostu, tak aby wyższym płacom towarzyszyła wyższa produktywność. Jest to warunek tego, aby w dłuższej perspektywie wzrosty płac nie odbiły się negatywnie na kondycji firm i całej gospodarki" - zaznaczył Halesiak. (PAP)